کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روم‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌ ۶ ق‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌.
ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ -، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ -، ۱۳۰۲- ۱۳۷۷
ع‍رف‍ان‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‌ و داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -ف‍ن‌
اپ‍ی‍ک‍وروس‌، ۳۴۱ - ۲۷۰ ق‌ .م‌.
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌،۱۳۲۷-۱۳۲۴ ق‌ -.اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۵ ق‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ت‍اری‍خ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۰۰۶ - ۱۰۹۱ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
زب‍ان‌
 
پدیدآور:
ب‍ش‍ردوس‍ت‌، ف‍رزان‍ه‌، ۱۳۳۰-
س‍ن‍ت‌ اگ‍زوپ‍ری‌، آن‍ت‍وان‌ دو
م‍ص‍اح‍ب‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍ن‍ص‍رال‍م‍ع‍ال‍ی‌، ک‍ی‍ک‍اوس‌ ب‍ن‌ اس‍ک‍ن‍در
م‍ی‍ب‍دی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ه‍ان‍ت‌
ب‍رن‌، ژان‌
آن‍ک‍ی‍ری‌، گ‍اب‍ری‍ل‌
ی‍ث‍رب‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
ف‍ورس‍ت‍ر، ادوارد م‍ورگ‍ان‌
ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ه‍ال‌، راب‍رت‌ ان‍درس‍ون‌
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ئ‍ورگ‍ی‍و، ک‍ن‍س‍ت‍ان‍ت‍ی‍ن‌ وی‍رژی‍ل‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ب‍راون‌، ادوارد گ‍ران‍وی‍ل‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌، ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ م‍ع‍ارف‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف فارسی
مصاحب ، غلامحسین ؛  تهران فرانکلین امیرکبیر، کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۵-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭ف‍ا‬,‭‌م۵۹۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار
میبدی ، احمدبن محمد ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی امیرکبیر   ، ۱۳۶۴-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۸‬,‭‌م۹۱۴‌ک،/‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان و زبانشناسی
هال ، رابرت اندرسون ؛  تهران کتابهای جیبی امیرکبیر؛ علمی و فرهنگی   ، ۱۳۵۰- ۱۳۶۳ -۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۴۰۰‬,‭‌ه۳۲۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های رمان
فورستر، ادوارد مورگان ؛  تهران کتابهای جیبی ، با همکاری انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۳‬,‭‌ف۸۸۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شازده کوچولو
سنت اگزوپری ، آنتوان دو ؛  تهران امیرکبیر، کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۷-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌س۷۶۲‌ش‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزیده قابوس نامه :متن فارسی از قرن پنجم هجری
عنصرالمعالی ، کیکاوس بن اسکندر ؛  تهران امیرکبیر، کتابهای جیبی ؛ علمی و فرهنگی   ، ۱۳۵۳-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۲‬,‭‌ع۹۵۷‌ق،/‌ب‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
از کوچه رندان :درباره زندگی و اندیشه حافظ
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  تهران کتابهای جیبی  امیرکبیر   ، ۱۳۵۴-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸،/‌سز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دومین شانس
گئورگیو، کنستانتین ویرژیل ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی ، امیرکبیر   ، ۱۳۴۵-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۸۵۹‬,‭۳۳۴‬,‭‌گ۹۶۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تکامل نهادها و ایدئولوژیهای اقتصادی
هانت ؛  تهران امیرکبیر، کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۹‬,‭‌ه۳۶۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شهسوار اسلام
آنکیری ، گابریل ؛  تهران امیرکبیر، کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱‬,‭آ۸۶۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده
براون ، ادوارد گرانویل ؛  تهران امیرکبیر، کتابهای جیبی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۵۰۷۲‬,‭‌ب۴۱۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه اپیکور
برن ، ژان ؛  تهران امیرکبیر، کتابهای جیبی   ، ۱۳۸۱-۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۱۸۷‬,‭‌ف‍لا۲۱۳،/‌س‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سازمان ملل متحد
گنجی ، منوچهر ؛  تهران امیرکبیر، کتابهای جیبی : موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳۲‬,‭‌گ۶۷۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
از راه تا راز
یثربی ، یحیی ؛  تهران ؛ قم امیرکبیر، کتابهای جیبی ؛ معارف   ، ۱۳۸۷-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۳‬,‭‌ی۳۳‌ف‍لاز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ملامحسن فیض کاشانی
ولایتی ، علی اکبر ؛  تهران امیرکبیر، کتابهای جیبی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۱۸۹‬,‭۱‬,‭‌ف۹۷۴،/‌سو‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
علامه محمدتقی جعفری
بشردوست ، فرزانه ، ۱۳۳۰- ؛  تهران bتلفن ناشر :, 99210532190نمابر ناشر ;74730933 امیرکبیر، کتابهای جیبی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۱۳۳۲‬,‭‌ج۷،‌ب۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک