کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
خ‍اوردور -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ق‌
زن‍ب‍ور ع‍س‍ل‌
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍راق‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ اب‍اذر، ۱۱۲۸ - ۱۲۰۹ ق‌
ق‍رآن‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۶ ق‌
روس‍ی‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -س‍ل‍ج‍وق‍ی‍ان‌،۵۹۰-۴۲۹ ق‌
ت‍ورگ‍ن‍ی‍ف‌، ای‍وان‌ س‍رگ‍ی‌ ی‍ووی‍چ‌، ۱۸۱۸- ۱۸۸۳ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍پ‍رد، گ‍ردون‌ ب‍ردوک‌
اق‍دام‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ه‍ادس‍ن‌، درک‌، گ‍ردآورن‍ده‌
زی‍گ‍ری‍س‍ت‌، ه‍ن‍ری‌ ارن‍س‍ت‌
اب‍اذری‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
ل‍رم‍ان‍ت‍وف‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ ی‍ورووی‍چ‌
پ‍اس‍ک‍ال‌، پ‍ی‍ر
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌
ه‍ی‍ک‍ل‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‍ی‍ن‌
ع‍ق‍اد، ع‍ب‍اس‌م‍ح‍م‍ود
ق‍زوی‍ن‍ی‌، زک‍ری‍ا ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
س‍ل‍م‍اس‍ی‌ زاده‌، ج‍واد
م‍ص‍طف‍وی‌، رح‍م‍ت‌
م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
پ‍ن‍اه‍ی‌ م‍اک‍وئ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌
ی‍وردان‌، ر.
خ‍راپ‍چ‍ن‍ک‍و .م‌.
ک‍ل‍وزن‍ز، ک‍ارلا
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
حماسه ستارخان
پناهی ماکوئی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۰۸۱‬,‭‌پ۵۴۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ترجمه قرآن در جهان
سلماسی زاده ، جواد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴‬,‭‌س۶۶۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پزشکان نامی
زیگریست ، هنری ارنست ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۹۲‬,‭ز۸۷‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
یک صدف و ده مروارید :آثار کلاسیک جهان :مجموع ده اثر از ده نویسنده برجسته
هادسن ، درک ، گردآورنده ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۳۱‬,‭‌ه۱۵۲‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نشان پنجم ( فیلمنامه )
اقدامی ، مجتبی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۸ن‌/۴۳۷۲‬,‭‌ف‍لا۶۷۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
میعاد با خورشید
هیکل ، محمدحسنین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۰۴‬,‭‌ه۹۵۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سایه روشن
هدایت ، صادق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ه۴۷۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سهراب سپهری :شاعر -نقاش
سپهری ، سهراب ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۸-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۷۵۹‬,‭۹۵۵‬,‭‌س۳۲۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فردیت خلاق هنرمند :براساس نقد آثار تورگنیف -داستایوسکی -گورکی )
خراپچنکو .م . ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳‬,‭‌خ۴۱۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اشتیاق مجموعه شانزده داستان از :یوآن شن - تورگنیف -گارشین -ولز -موپاسان -پوشکین -آلفردنویس -جوزف آدیسون -برنیتاهاردنیگ -راولینگر و جورج مور
مستوفی ، هوشنگ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۳۱‬,‭‌م۵۴۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آثار البلاد و اخبار العباد
قزوینی ، زکریا بن محمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹‬,‭‌ق۶۴۲آ‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اطلس زنبور عسل
یوردان ، ر. ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۵۹۵‬,‭۷۹۹‬,‭‌ی۸۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بحث کوتاهی درباره صادق هدایت و آثارش
مصطفوی ، رحمت ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ه۴۴۷،/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دیوانسالاری در عهد سلجوقی ( وزارت در عهد سلجوقی )
کلوزنز، کارلا ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۵۲‬,‭‌ک۶۵۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راه محمد
عقاد، عباس محمود ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۳‬,‭‌ع۷۳۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قهرمان دوران
لرمانتوف ، میخائیل یوروویچ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌ل۴۳۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کلیله و دمنه
تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۳‬,‭‌ک۶۶۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرغان طوفان
شپرد، گردون بردوک ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۹۴۷‬,‭۰۸۴۲‬,‭‌ش۳۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روسیه از مبادی تا۱۹۱۷
پاسکال ، پیر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۲۸
شماره راهنما: ‭۹۴۷‬,‭‌پ۱۸۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ملا مهدی نراقی :منادی اخلاق
اباذری ، عبدالرحیم ؛  تهران امیرکبیر؛ سازمان تبلغات اسلامی   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۸‬,‭‌ن۳۷۹،/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9