کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍دری‍س‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
ک‍لام‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اح‍ادی‍ث‌ خ‍اص‌( ب‍اب‌ م‍دی‍ن‍ه‌ال‍ع‍ل‍م‌)
ه‍ن‍ر -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
ت‍دری‍س‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ اس‍لام‍ی‌ -ن‍ج‍ف‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ در روزن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- .اح‍ادی‍ث‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍ی‌،۷۸۶-۷۳۴ ق‌ -.ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍اطم‍ه‌ ب‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‌( س‌)، ۱۱۰ ؟ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌
ولای‍ت‌
 
پدیدآور:
زراع‍ت‍ی‌، زی‍ن‍ب‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
گ‍رم‍اب‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ت‍ای‍ل‍س‍ت‍ون‌، دون‍ا واک‍ر
ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
چ‍راغ‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ش‍ه‍ی‍داول‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ح‍ران‍ی‌، ه‍اش‍م‌
ک‍رب‍لای‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ق‍رب‍ان‍ی‌ خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، طاه‍ره‌
ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۵۹۷ ق‌
گ‍ی‍ل‍ه‍ام‌، ب‍ی‍ل‌
م‍غ‍رب‍ی‌، اح‍م‍د
ان‍درس‍ن‌، ل‍وری‍ن‌
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، ن‍دا
ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
 
ناشر:
م‍رس‍ل‌
م‍ه‍ام‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
م‍ی‍ق‍ات‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الام‍ام‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)
ن‍ش‍ر م‍رت‍ض‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، م‍درس‍ه‌
طه‌
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
آی‍ی‍ژ
م‍درس‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه علوم تربیتی با بیش از ۵۰۰۰ لغت و واژه مصطلح در علوم تربیتی
امینی ، محمد ؛  قم نمایشگاه و نشر کتاب قم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۸۴۴و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام
امینی ، محمد هادی ؛  ۱۳۸۴ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹‬,‭‌ف‍لا۸۴۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع تجرید الاعتقاد
نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد،۶۷۲-۵۹۷ ق ؛  قم نشر مرتضی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۱۷۲‬,‭‌ن۴۶۸‌ت/‌ش‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرتوی از امامت و ولایت در قرآن کریم
تهران میقات   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۵‬,‭‌ب۳۳۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری مشارکتی
تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، مدرسه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸‬,‭‌ی۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فتح الملک العلی
مغربی ، احمد ؛  اصفهان مکتبه الامام امیرالمومنین علی (ع )   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۸‬,‭‌م۶۸۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه
شهیداول ، محمدبن مکی ؛  قم طه   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۴۲‬,‭‌ش۸۴۶‌ل،/‌ش‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیمای علی علیه السلام به روایت اهل سنت
بحرانی ، هاشم ؛  تهران مهام   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱‬,‭‌ب۳۳۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
افزایش اثربخشی معلمان در فرایند تدریس
اندرسن ، لورین ؛  تهران مدرسه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۱۰۲‬,‭‌ف‍لا۸۷۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی ده فعالیت تدریس برتر
تایلستون ، دونا واکر ؛  کاشان مرسل   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۱۰۲‬,‭‌ت۲۸۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فاطمه بنت الحسین
امینی ، محمدهادی ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۱۹۸۵م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۷۹‬,‭‌ف‍لا۸۴۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه انگیزه پیشرفت دانش آموزان پایه سوم راهنمایی مدارس سطح شهرستان کاشان در سال تحصیلی ۸۱-۸۲
زراعتی ، زینب ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۸۰، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نظرات معلمین دوره ابتدایی در خصوص تکلیف شب و اثرات آن در سال تحصیلی ۱۳۸۲-۸۳
چراغی ، فرشته ؛  دانشگاه کاشان ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۸۹، ۳۰۲،ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جایگاه مولفه های میراث فرهنگی در کتابهای تاریخ دوره راهنمایی با روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون در سال تحصیلی ۱۳۸۶-۸۷
گرمابی ، مهدی ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۱۰ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی حقوق و مطالبات ممتازه در حقوق ایران و مصر
کربلایی امینی ، محمد ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۹ ،PAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه وضعیت موجود برنامه درسی مقطع متوسطه از نظر میزان توجه به مولفه های یادگیری طبیعی
قربانی خسروشاهی ، طاهره ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۱۱ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تربیت هنری در قلمرو آموزش و پرورش
امینی ، محمد ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۷۰۰‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۸۴۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه پژوهشی
گیلهام ، بیل ؛  تهران پندار پارس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۴۳‬,‭‌گ۹۳۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مثنوی همام ( تصحیح و تعلیقات )
امینی ، محمدرضا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۴۳ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای میزان اضطراب امتحان ، عزت نفس و خلاقیت دانش آموزان در ارزشیابی واقعی و ارزشیابی سنتی
نیکنام ، ندا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۱ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4