کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ل‍ح‌گ‍رای‍ی‌
پ‍ی‍ک‍اس‍و، پ‍اب‍ل‍و، ۱۸۸۱- ۱۹۷۳ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍اف‍ظه‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ش‍ع‍ر -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۷ ق‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ه‍ن‍دوئ‍ی‍س‍م‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ام‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌، ۱۳۰۷- ۱۳۵۹ - اش‍ع‍ار -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ع‍راق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ب‍زرگ‍م‍ه‍ر،۶۸۸-۶۱۰ ق‌
دان‍ای‍ی‌، ف‍ری‍ده‌
س‍ن‌، ک‍ش‍ی‍ت‍ی‌ م‍وه‍ان‌
س‍ن‍ت‌ اگ‍زوپ‍ری‌، آن‍ت‍وان‌ دو
ب‍اب‍ای‍ی‌، پ‍روی‍ز
پ‍وت‍وک‍ر، الای‍ن‌ اس‌.
ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌
ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ب‍رن‍ال‌، ج‍ان‌ دزم‍ون‍د
ای‍چ‍س‍ون‌، ج‍ی‍ن‌
م‍ی‍رص‍ادق‍ی‌، ج‍م‍ال‌
ش‍ام‍ل‍و، اح‍م‍د
گ‍ل‍س‍رخ‍ی‌، خ‍س‍رو
دراش‍ت‍ن‌
ف‍ی‍ن‍ک‍ل‍ش‍ت‍ای‍ن‌، س‍ی‍دن‍ی‌ وال‍ر
اش‍ت‍ای‍ن‌ب‍ک‌، ج‍ان‌ارن‍س‍ت‌
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ن‍گ‍اه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
آرش‌ ن‍گ‍اه‌، زم‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
ب‍ه‌ ن‍گ‍ار؛ ن‍گ‍اه‌
ف‍ک‍ر روز ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آیدا در آینه
شاملو، احمد ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ش۲۱۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان عراقی شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی ، شامل :مقدمه دیوان ، غزلیات ، رباعیات ، قصاید، ترجیعات ، ترکیبات ، مقطعات ، مثلثات ، عشاق نامه ، لمعات ، اصطلاحات
عراقی ، ابراهیم بن بزرگمهر،۶۸۸-۶۱۰ ق ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌ع۴۹۴/‌ی‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیان اندیشه در موسیقی
فینکلشتاین ، سیدنی والر ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۱‬,‭‌ف۹۹۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راز گل سرخ :نقد و گزیده شعرهای سهراب سپهری
سپهری ، سهراب ؛  تهران به نگار؛ نگاه   ، ۱۳۷۵-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌ه،/‌ب‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جهان بدون جنگ
برنال ، جان دزموند ؛  [تهران ] نگاه   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۶۶‬,‭‌ب۴۷۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دره دراز مرگ و زندگی
اشتاین بک ، جان ارنست ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۵۴۵در‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامهای ایرانی
دانایی ، فریده ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۲۹‬,‭۴۴۰۳‬,‭د۲۳۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدایح بی صله
شاملو، احمد ؛  استکهلم آرش نگاه ، زمانه   ، ۱۹۹۲م = ۱۳۷۱ -۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ش۲۱۳‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
همچون کوچه ئی بی انتها :گزینه ئی از اشعار شاعران بزرگ جهان
تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۱‬,‭‍ه۶۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ای سرزمین من
گلسرخی ، خسرو ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌گ۵۸۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
داستان و ادبیات
میرصادقی ، جمال ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۳‬,‭‌م۹۴۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زبان و ذهن روان - زبان شناسی
ایچسون ، جین ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۱ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
میراث ، ضیافت دو نمایشنامه ی تک پرده ئی
بیضائی ، بهرام ؛  نگاه   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ب۹۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات فلسفه انگلیسی -فارسی
بابایی ، پرویز ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۱۰۳‬,‭‌ب۱۱۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شازده کوچولو
سنت اگزوپری ، آنتوان دو ؛  تهران انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌س۷۶۲‌ش‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هندوئیسم
سن ، کشیتی موهان ؛  تهران فکر روز نگاه معاصر   ، ۱۳۵۴-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۴‬,‭۵‬,‭‌س۷۵۵‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آهو، سلندر، طلحک ، و دیگران :فیلم نامه
بیضائی ، بهرام ؛  [تهران ] موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۷۲۸۷‬,‭‌ب۹۴۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پیکاسو سخن می گوید
دراشتن ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۳-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۷۵۹‬,‭۴‬,‭د۴۱۵‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سهراب سپهری :شعر سپهری از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده ، تفسیر و تحلیل موفق ترین شعرها
حقوقی ، محمد ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۱- ۱۳۷۳ -۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌ف‍لا،/‌ن‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
توسعه منابع انسانی بین الملل :رویکرد رهبری
پوتوکر، الاین اس . ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭‌پ۵۶۹‌تو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9