کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اوس‍ت‍ا .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اوس‍ت‍ا .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اوس‍ت‍ا -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
دارم‍س‍ت‍ت‍ر، ژام‌
ع‍ال‍ی‍خ‍ان‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
اوس‍ت‍ا .گ‍اه‍ان‌ .ف‍ارس‍ی‌
اورن‍گ‌، م‍راد
اوس‍ت‍ا.ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌ .ف‍ارس‍ی‌
اوس‍ت‍ا .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌ .ف‍ارس‍ی‌
 
ناشر:
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گاتها
اوستا .گاهان .فارسی ؛ 
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌گ‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گاتاها:سرودهای زرتشت ، مجموعه اوستا
اوستا .یسنا .گاهان .فارسی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
یاداشت های گاثاها
اوستا.یسنا .گاهان .فارسی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌ی‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزارش گاتاها در سرودهای زرتشت ها"۲۸"
اورنگ ، مراد ؛ 
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۹۲۶‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر اوستا و ترجمه گاتاها
دارمستتر، ژام ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭د۱۸۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بررسی لطائف عرفانی در نصوص عتیق اوستائی
عالیخانی ، بابک ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭‌ع۲۴۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک