کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اوس‍ت‍ا .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌ .ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اوس‍ت‍ا .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اوس‍ت‍ا .گ‍اه‍ان‌ .س‍ت‍وت‌ ی‍س‍ن‌ .ف‍ارس‍ی‌
اوس‍ت‍ا .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌ .ف‍ارس‍ی‌ .اوس‍ت‍ای‍ی‌
اوس‍ت‍ا .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌
اوس‍ت‍ا .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌ .ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
اوس‍ت‍ا .ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌
اوس‍ت‍ا .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌( ف‍ارس‍ی‌ -اوس‍ت‍ای‍ی‌)
اوس‍ت‍ا .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌ .ف‍ارس‍ی‌ .اوس‍ت‍ای‍ی‌
اوس‍ت‍ا.ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌ .ف‍ارس‍ی‌
اوس‍ت‍ا .ی‍س‍ن‍ا .گ‍اه‍ان‌ .ف‍ارس‍ی‌
 
ناشر:
ف‍ی‍روز آذرگ‍ش‍س‍ب‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍روه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍اس‍ارگ‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گاتاها:سرودهای زرتشت ، مجموعه اوستا
اوستا .یسنا .گاهان .فارسی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
یاداشت های گاثاها
اوستا.یسنا .گاهان .فارسی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌ی‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ستوت یسن گاتهای اشو زرتشت اسپنتمان و سرودهای وابسته به آن با متن و گزارش فارسی روان
اوستا .یسنا .گاهان .فارسی ؛  تهران سازمان انتشارات فروهر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زرتشت و ترانه های شادمانی ( بازسرائی گاثای اوستا)
اوستا .یسنا .گاهان .فارسی ؛  تهران پاسارگاد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۱ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گاتها( سرودهای مینوی زرتشت )
اوستا .یسنا .گاهان .فارسی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رهیافتی به گاهان زرتشت و متن های نو اوستایی متن دین دبیره و آوانوشت لاتین ...
اوستا .یسنا .گاهان ( فارسی -اوستایی ) ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گاتهایا سروده های آسمانی زرتشت
اوستا .فارسی - انگلیسی .یسنا .گاهان ؛  تهران فیروز آذرگشسب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حماسه اهورایی گاهان
اوستا .یسنا .گاهان .فارسی .اوستایی ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک