کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ای‍ران‌ ارش‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و م‍ات‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ف‍ورت‍رن‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ -خ‍طب‍ه‌ه‍ا
ح‍ج‌
س‍ر -ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
پ‍ی‌ ال‌ /وان‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد
اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر
طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
زاچ‍گ‍ان‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌ ای‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ای‍ران‌ ارش‍اد
آق‍اب‍ی‍گ‌؛ ای‍ران‌ ارش‍اد
وزارت‌ ارش‍اد م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ ح‍ج‌ و زی‍ارت‌
ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌؛ ای‍ران‌ ارش‍اد
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
وزاره‌ ارش‍اد الاس‍لام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‍ه‌ ای‍ران‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<المجتمع = مجتمع >و التاریخ
مطهری ، مرتضی ؛  [تهران ] وزاره ارشاد الاسلامی جمهوریه ایران الاسلامیه   ، ۱۴۰۲ق =۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۱۴‬,‭‌م۶۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات کامپیوتر
زاچگانی ، ناهید ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۶۴۰۳‬,‭ز۱۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی سر و گردن
طباطبایی ، محمود ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۱۱‬,‭۹۱‬,‭ط۳۷۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عدالت اجتماعی :مسائل اقتصادی خطبه های نماز جمعه
هاشمی رفسنجانی ، اکبر ؛  تهران روابط عمومی و ارشاد اسلامی سازمان صنایع ملی ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۸‬,‭‌ه۲۷۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مناسک فکری حج
[تهران ] وزارت ارشاد ملی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان حج و زیارت   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۵۷‬,‭‌م۷۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سرو سایه فکن :درباره فردوسی و شاهنامه
اسلامی ندوشن ، محمدعلی ؛  [تهران ] انجمن خوشنویسان ایران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌ش‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی فرترن
توسلی ، جواد ؛  تهران آقابیگ ؛ ایران ارشاد   ، ۱۳۶۵-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۱۳۳‬,‭‌ت۸۳۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی [ CISAB بیسیک ]برای انواع ریزکامپیوترها
توسلی ، جواد ؛  تهران علوم دانشگاهی ؛ ایران ارشاد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۶۴۲‬,‭‌ت۸۳۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی )I/LP(
توسلی ، جواد ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۶۴۲۴‬,‭‌ت۸۳۶آ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک