کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -آم‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -- آم‍ار
ای‍ران‌ -ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -آم‍ار -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ک‍ش‍اورزی‌ -ای‍ران‌ -آم‍ار
م‍طب‍وع‍ات‌ -ای‍ران‌ -آم‍ار
ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ای‍ران‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آم‍ار
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -ای‍ران‌ -آم‍ار
ای‍ران‌ -آم‍ار
آم‍ار
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -ای‍ران‌ -آم‍ار -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ای‍ران‌ -آم‍ار -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ای‍ران‌ -ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -آم‍ار
ش‍ه‍رداری‌ -ای‍ران‌ -ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا -آم‍ار
 
پدیدآور:
ب‍رزی‍ن‌، م‍س‍ع‍ود، گ‍ردآورن‍ده‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
م‍ن‍ص‍ورف‍ر، ک‍ری‍م‌
ام‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
ن‍ظری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ص‍ب‍ا، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
وزارت‌ ک‍ش‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
وزارت‌ ک‍ار و ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ آم‍ار ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
وزارت‌ ک‍ار و ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و آم‍ار
وزرات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، گ‍روه‌ آم‍ار و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار در علوم اجتماعی ( رشته علوم اجتماعی )
منصورفر، کریم ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌م۷۹۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار عمومی گزارش خلاصه سرشماری عمومی کشور در سال ۱۳۳۵
تهران وزارت کشور   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری رشد جمعیت ایران
[تهران ] مرکز آمار ایران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۳۱۲‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۵۵
تهران مرکز آمار ایران   ،
شماره راهنما: ‭۳۱۲‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نتایج آمارگیری از هزینه شهرداریهای کشور، سالهای ۱۳
[تهران ] مرکز آمار ایران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌م۴۷۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نتایج آمارگیری نیروی انسانی ۱۳۵۱
تهران وزارت کار و امور اجتماعی ، اداره کل آمار نیروی انسانی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۳۱‬,‭۱۱۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمار آموزش عالی ایران ، سال تحصیلی ۱۳۷۲-۷۳
تهران وزرات فرهنگ و آموزش عالی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، گروه آمار و کامپیوتر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۰۹۵۵‬,‭آ۷۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل آماری مطبوعات ایران
برزین ، مسعود، گردآورنده ؛  تهران مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۰۷۹‬,‭۵۵‬,‭‌ب۴۴۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول آماراقتصادی
صبا، محسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭‌ص۳۶۲‌ف‍لا‬,‭۴۲۲‬,‭‌ص۳۶۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی آمار ایران
کنفرانس بین المللی آمار ایران ( چهارمین :۱۳۷۷ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۵۱۹‬,‭۵‬,‭‌ک۷۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمارگیری جاری جمعیت ۱۳۷۰ : نتایج تفصیلی
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۰۹۵۵،/۶۰۲۱‬,‭‌م۴۷۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نتایج آمارگیری جاری جمعیت ۱۳۷۲
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۶۰۲۱۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شاخص های اجتماعی ایران ۱۳۵۷ ، گزارش مقدماتی
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، [۱۳۵۸]
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌ش۱۱۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
منابع آمارهای جمعیتی در ایران
امانی ، مهدی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۳۲۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۷۷۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌س۲۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مسائل نیروی انسانی ایران -
تهران وزارت کار و امور اجتماعی ، اداره کل مطالعات نیروی انسانی و آمار   ،
شماره راهنما: ‭۳۳۱‬,‭۱۱۰۹۵۵‬,‭و۵۸۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نتایج آمارگیری کشاورزی روستائی ۱۳۶۱-
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۶۰۳‬,‭۲۰۱۱۲‬,‭‌ن۲۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای جمعیت ایران
نظری ، علی اصغر ؛  تهران موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۱۲‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ن۵۱۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نتایج آمارگیری جاری جمعیت سال ۱۳۷۱ کل کشور
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۶۰۹۵۵۰۲۱‬,‭‌م۴۷۵‌ن‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آمارو کاربرد آن در مدیریت ( رشته مدیریت و حسابداری )
جمشیدی ، خدیجه ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ج۴۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6