کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴ ق‌
ای‍ران‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ا
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴ ق‌
ای‍ران‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ا -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ای‍ران‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ا -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍غ‍راف‍ی‍ا
آم‍وزش‌ م‍ک‍ات‍ب‍ه‌ ای‌ -ای‍ران‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍ن‌ال‍ن‍ه‍ری‍ن‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ارس‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
اص‍طخ‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۳۴۶ق‌
ب‍ک‍ران‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ن‍ج‍ی‍ب‌
گ‍اب‍ری‍ل‌، آل‍ف‍ون‍س‌
ل‍س‍ت‍رن‍ج‌، گ‍ی‌
ص‍ورالاق‍ال‍ی‍م‌
ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر
ی‍اق‍وت‌ ح‍م‍وی‌، ی‍اق‍وت‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ش‍ام‍ل‍وئ‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ج‍داری‌ع‍ی‍وض‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ب‍دی‍ع‍ی‌، رب‍ی‍ع‌
اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۳-۱۲۵۹ ق‌
م‍ق‍دس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌اح‍م‍د
م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ج‍ی‍ه‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د، ق‍رن‌۴ ق‌
ف‍رج‍ی‌،ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ن‍ص‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار
ب‍ن‍ی‍اد
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ ن‍س‍ل‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
اق‍ب‍ال‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات جغرافی
مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭‌م۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا
جداری عیوضی ، جمشید ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ج۳۱۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم
مقدسی ، محمدبن احمد ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۷۶۷۱‬,‭‌م۷۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه علم جغرافیا در ایران
مومنی ، مصطفی ؛  تهران فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭‌م۸۵۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اشکال العالم
جیهانی ، ابوالقاسم بن احمد، قرن ۴ ق ؛  تهران شرکت به نشر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۷۶۷۱‬,‭‌ج۵۵۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای کامل ایران
فرجی ،عبدالرضا ؛  [تهران ] وزارت آموزش و پرورش ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭‌ف۳۸۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیا( اختصاصی علوم انسانی )
نصیری ، علی اصغر ؛  تهران موسسه علمی آینده سازان   ، [۱۳۷۰؟]
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ن۴۷۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به آذربایجان غربی
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران موسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳۳‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای کامل جهان و جغرافیای کلیه ممالک مستقل و مناطق غیرمستقل جهان
شاملوئی ، حبیب الله ؛  [تهران ] بنیاد   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭‌ش۲۱۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نزهه القلوب
حمدالله مستوفی ، حمدالله بن ابی بکر ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۷۶۷۱‬,‭‌ح۷۹۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده مشترک یاقوت حموی
یاقوت حموی ، یاقوت بن عبدالله ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۷۶۷۱‬,‭‌ی۲۵‌م/‌ب‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی
لسترنج ، گی ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۱۱‬,‭۵۶‬,‭‌ل۴۴۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مرآه البلدان
اعتمادالسلطنه ، محمدحسن بن علی ،۱۳۱۳-۱۲۵۹ ق ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۵۹۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای مفصل ایران
بدیعی ، ربیع ؛  [تهران ] اقبال   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭‌ب۳۸۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سخنرانیهای نخستین سمینار مسائل جغرافی ناحیه ای ایران [ ۲۱-۲۰اردیبهشت ۵۴]
سمینار مسائل جغرافیای ناحیه ای ایران .نخستین ، مشهد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵۰۳‬,‭‌س۷۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ممالک و مسالک
اصطخری ، ابراهیم بن محمد،- ۳۴۶ق ؛  تهران بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۵۶۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هفت کشور یا صورالاقالیم
صورالاقالیم ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۷‬,‭‌ص۹۱۴‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جهان نامه
بکران ، محمد بن نجیب ؛  تهران کتابخانه ابن سینا   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۷۶۷۱،/۰۹۱‬,‭‌ب۶۱۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مسالک و ممالک ( ترجمه فارسی )
اصطخری ، ابراهیم بن محمد،- ۳۴۶ق ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۵۶۹‌م‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران
گابریل ، آلفونس ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭‌گ۱۱۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2