کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ای‍ران‌ -دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور -دع‍اوی‌
ق‍ت‍ل‌( ف‍ق‍ه‌ -)دع‍اوی‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ن‍ق‍ض‌
ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د -دع‍اوی‌
ام‍ور ح‍س‍ب‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ای‍ران‌ -دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
پدیدآور:
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۳۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
ق‍ق‍ن‍وس‌ ب‍ازگ‍ی‍ر
ف‍ردوس‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
علل و نقص آراء حقوقی در دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۳۵‬,‭۰۲۶۴۳،‌ب۲۱۳‌ع‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۵
ایران .دیوان عالی کشور .اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات ؛  تهران دیوان عالی کشور   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۳۵۳۴،/۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی
بازگیر، یدالله ؛  تهران ققنوس بازگیر   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۳۵۰۳۴‬,‭‌ب۲۱۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی در آیینه آراء دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ،۱۳۳۳ - ، گردآورنده ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۵۲۳‬,‭‌ب۲۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی در آیینه آراء دیوان عالی کشور( قتل عمد)
بازگیر، یدالله ،۱۳۳۳ - ، گردآورنده ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۵۲۴‬,‭‌ب۲۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
موازین قضایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور
علی آبادی ، عبدالحسین ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵‬,‭‌ع۸۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیع و احکام راجع به آن
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
در خیارات و احکام راجع به آن
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سقوط تعهدات ، ضمان قهری
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
">...<رهن ، هبه ، اخذ بشفعه "و احکام راجع به آنها
بازگیر، یدالله ،۱۳۳۳ - ، گردآورنده ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۱۰۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵۵‬,‭‌ب۲۱۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تشریفات دادرسی در آراء دیوان عالی کشورصلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزائی
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵۰‬,‭‌ب۲۱۳‌تر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
منتخب آراء دیوان عالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت بانضمام نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل ثبتی و نظریات قضایی قضات
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۳۵۳۴‬,‭‌ب۲۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ادله اثبات دعوی و احکام راجع به آنها
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوان عالی کشور( وصیت ، حصر وراثت ، ارث )
بازگیر، یدالله ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۶۳۰۹۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مالکیت ، حق انتفاع ، وقف و احکام راجع به آنها" مواد ۲۹ الی ۹۱"
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
استنباط های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی در خلع ید غاصبانه ، در اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۲...
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۳۵۳۴‬,‭‌ب۲۱۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشریفات دادرسی مدنی در آئینه آراء دیوانعالی کشور تامین خواسته ، ورود و جلب ثالث دعوای متقابل ، تامین دلیل ، اظهارنامه ، دعاوی تصرف عروانی ...
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشریفات دادرسی مدنی در آئینه آراء دیوانعالی کشور( دادرسی فوری -اعتراض شخص ثالث -اعاده دادرسی -اعسار از هزینه دادرسی و اجرای احکام مدنی )
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۰-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵‬,‭‌ب۲۱۳‌تد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تشریفات دادرسی مدنی در آئینه آراء دیوانعالی کشور :داوری و احکام راجع به آن
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ت‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تشریفات دادرسی مدنی در آئینه آراء دیوانعالی کشور
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵‬,‭‌ب۲۱۳‌تر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2