کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ -ای‍ران‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ -ای‍ران‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -م‍ال‍ی‍ات‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ .ای‍ران‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
دادس‍ت‍ان‍ه‍ا -ای‍ران‌ -ش‍رح‌ وظای‍ف‌
ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ -ای‍ران‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
ک‍ار -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍ع‍ل‍م‍ان‌ -ای‍ران‌ -وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ح‍ائ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
دی‍دار
ک‍ی‍ه‍ان‌
ک‍ت‍اب‌ آی‍ن‍ده‌
ن‍ش‍ر ع‍ال‍م‍ه‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ح‍ق‍وق‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ح‍ی‍دری‌
روزن‍ام‍ه‌ اوح‍دی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌
دان‍ش‍ور
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ن‍ش‍ر دوران‌
دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ی‍زان‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
خ‍ط س‍وم‌
ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ری‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی ، آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون ، آیین نامه و نظرات مشورتی راجع به تشکل دادگاههای عمومی و انقلاب
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتاب آینده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در آراء دیوانعالی کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین جزائی شامل قانون حدود و قصاص و...
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] دفتر حقوقی میزان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مطبوعاتی
ایران .قوانین و احکام ؛  مراغه روزنامه اوحدی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۹۹۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین آموزش عالی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۷۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری :به انضمام قانون مجازات اسلامی جدید ... با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] دانشور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین دومین دوره مجلس شورای اسلامی ۷ خرداد ۱۳۶۳ تا ۶ خرداد۱۳۶۷
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران روابط عمومی مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران حقوق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۲‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه فهرست عناوین قوانین و مقررات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نخست وزیری   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۴۸‬,‭۵۵۰۲۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانونی مدنی
حائری ، علی ؛  تهران کتابهای گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ح۲۵۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون اساسی و قوانین جزائی ، قوانین کمیسیون مشترک با تمام اصطلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  حیدری   ، ۱۳۳۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تجارت خارجی و مالیات
ایران .قوانین و احکام ؛  مولف   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۸۷‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و مسوولیتهای معلمان
ایران .قوانین و احکام ؛  قم نشر عالمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۵۱‬,‭۵۵۰۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
وظائف و حدود اختیارات دادستانها در قوانین موضوعه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت الکترونیکی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران قوه قضائیه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۷‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۹‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار جمهوری اسلامی ایران :مصوب آبانماه ۱۳۶۹
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5