کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ای‍رج‌ اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ارس‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
 
ناشر:
ای‍رج‌ اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت ایلها، چادرنشینان و طوایف عشایری ایران شامل ... :
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران ایرج افشار سیستانی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۷‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک