کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ای‍زدی‌، پ‍ی‍روز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ -ات‍ح‍ادی‍ه‌ اروپ‍ا
س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
ارزش‍ه‍ا -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -اروپ‍ا
 
پدیدآور:
ای‍زدی‌، پ‍ی‍روز
ب‍ودری‍ار، ژان‌
وال‍رس‍ت‍ای‍ن‌، ای‍م‍ی‍ن‍وئ‍ل‌ م‍وری‍س‌
خ‍ارق‍ان‍ی‌، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌
اون‍ز، م‍ری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ث‍ال‍ث‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی
والرستاین ، ایمینوئل موریس ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۱۲‬,‭و۲۵۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روابط ایران و اتحادیه اروپایی قابلیت ها و محدودیت ها
خارقانی ، شمس الدین ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌خ۱۴۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسلام در اتحادیه اروپا
ایزدی ، پیروز ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۴۲۲‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا)PSFC(
ایزدی ، پیروز ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۴۲۲‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه و رکود اندیشه
اونز، مری ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۱‬,‭‌ف‍لا۹۳۹د‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظام اشیا
بودریار، ژان ؛  تهران ثالث   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۴۶‬,‭‌ب۷۵۵‌ن‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک