کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳- ۱۳۴۴ ق‌ -.م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اص‍ف‍ه‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍رک‍م‍ن‍ان‌ ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر -ای‍ران‌ -ک‍ردس‍ت‍ان‌
م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۶۱- ۱۳۴۵
ف‍ارس‌ -ت‍اری‍خ‌ -واق‍ع‍ه‌۱۳۲۵
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ارس‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
ک‍وزن‍ت‍س‍ووا، ن‍ی‍ن‍ا آل‍ک‍س‍ی‌ ی‍ون‍ا
ح‍ی‍رت‌ س‍ج‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ه‍م‍ائ‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ص‍ی‍ری‌ طی‍ب‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
اک‍ب‍ری‌، ح‍ام‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ ن‍س‍ل‌ دان‍ش‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ورج‍اون‍د
ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌: ت‍ه‍ران‌: ب‍اغ‌ ن‍و
ای‍رج‌ اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍اس‍ارگ‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت ایلها، چادرنشینان و طوایف عشایری ایران شامل ... :
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران ایرج افشار سیستانی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۷‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به آذربایجان غربی
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران موسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳۳‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نهضت جنوب :فارس ، قشقایی و غائله آذربایجان
نصیری طیبی ، منصور ؛  تهران نشر و پژوهش شیرازه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۰۴۵۳‬,‭‌ن۴۷۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایلها( ایلات )و عشایر کردستان
حیرت سجادی ، عبدالحمید ؛  سنندج دانشگاه کردستان : تهران : باغ نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۸۴‬,‭‌ح۹۷۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش هایی پیرامون تاریخ نوین ایران
کوزنتسووا، نینا آلکسی یونا ؛  تهران ورجاوند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸‬,‭‌ک۸۲۵‌پ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترکمنهای ایران
بیگدلی ، محمدرضا ؛  تهران پاسارگاد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۸‬,‭‌ب۹۵۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مصدق و عشایر( قشقایی ، بویراحمد، ممسنی و کهگیلویه )
اکبری ، حامد ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۰۹۲۴‬,‭‌م۶۱۲،/‌س‌ف‍لا‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اصفهان :سلسله سادات و شجرات و مسطحات ، انساب و نسب امام زاده های اصفهان
همائی ، جلال الدین ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۳۲‬,‭‌ه۶۵۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک