کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ای‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۸ - - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا -دی‍دگ‍اه‌ درب‍اره‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ف‍ع‍ل‍ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۳۰ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ ای‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۸ - - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ن‍ح‍و
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ق‍اس‍م‌
طای‍ف‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍وس‍ی‌ال‍رض‍ا
راس‍خ‌ ال‍ق‍ول‌، ب‍ه‍زاد
ن‍وروش‌، ای‍رج‌
س‍ع‍ی‍دی‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍م‍ان‌ ج‍ه‍ادی‌
ای‍م‍ان‌- ص‍ف‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ای‍م‍ان‌ ج‍ه‍ادی‌
ای‍م‍ان‌
م‍ه‍ر ای‍م‍ان‌
ای‍م‍ان‌؛ دارال‍ع‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اپراتوری کامپیوتر
حسن زاده ، قاسم ؛  تهران ایمان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۰۷‬,‭‌ح۵۲۶‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز هدایه فی النحو
سعیدی ، سعید ؛  قم ایمان ؛ دارالعلم   ، ۱۴۰۳ق . = ۱۳۶۱ -۱۴۰۵ ق . = ۱۳۶۳ -۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ه۴۵۱،/‌ش‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
صادق هدایت در گذر زمان
طایفی اردبیلی ، موسی الرضا ؛  تهران ایمان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ه۴۴۷/‌س ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک افعال مرکب انگلیسی به فارسی
راسخ القول ، بهزاد ؛  تبریز مهر ایمان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭ر۱۹۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حسابداری نوروش :فرهنگ انگلیسی -فارسی اصطلاحات حسابداری ، مالی و مدیریت
نوروش ، ایرج ؛  تهران ایمان - صفار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۵۷‬,‭۰۳‬,‭‌ن۷۵۵‌فر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انسان ۲۵۰ ساله :بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی -مبارزاتی ائمه معصومین علیهم السلام
تهران موسسه فرهنگی ایمان جهادی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۲‬,‭‌ف‍لا‌ن۸۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دغدغه های فرهنگی :شرح مزجی یکی از بیانات محوری مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۳ با استفاده از دیگر بیانات معظم له
تهران موسسه ایمان جهادی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۲‬,‭د‌غ۵۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک