کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ای‍وان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
 
پدیدآور:
گ‍ی‍ل‍پ‍ی‍ن‌، دان‌ آر.
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ع‍ب‍ی‍رک‍ام‍ل‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ و دف‍اع‌ غ‍ی‍ر ن‍ظام‍ی‌ ن‍اج‍ا م‍وس‍س‍ه‌ ی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ای‍وان‌ ک‍ی‌
ای‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
للثلج لون آخر :مجموعه قصصیه
اسماعیل ، عبیرکامل ؛  دمشق ایوان   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۵۳۲‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران در جهانی پیچیده
گیلپین ، دان آر. ؛  تهران مرکز پژوهش های مدیریت بحران و دفاع غیر نظامی ناجا موسسه ی آموزش عالی ایوان کی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۵۶‬,‭‌گ۹۲۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک