کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ازت‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار
م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۵-۱۲۶۱
اق‍ت‍ص‍اد م‍ارک‍س‍ی‍س‍ت‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
وق‍ت‌ -ت‍ن‍ظی‍م‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌ -ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ق‍ون‍ی‍ه‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌۲۰
طب‍ری‌، اح‍س‍ان‌،۱۳۶۸-۱۲۹۵ - ی‍ادن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ک‍ه‍ک‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍راح‍م‍د -زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ع‍ج‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ت‍ودارو، م‍ای‍ک‍ل‌
م‍ی‍ک‌ س‍ی‍ن‍زوود، ال‍ن‌
ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌، م‍ه‍رن‍وش‌
ب‍ن‍اس‍ی‌، ژان‌ -پ‍اس‍ک‍ال‌
خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
گ‍اری‌، روم‍ن‌
ف‍ران‍ک‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
راس‌، رن‍دال‌
طب‍ی‍ب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
ق‍رب‍ان‍ی‌ زاده‌، وج‍ه‌ ال‍ل‍ه‌
ورق‍ا، م‍اش‍اءال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ب‍ازت‍اب‌ ن‍گ‍اه‌
ک‍وه‍س‍ار ب‍ازت‍اب‌
پ‍وی‍ن‍د; ب‍ازت‍اب‌
ب‍ازت‍اب‌
ب‍ازت‍اب‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ازت‍اب‌
ب‍ازت‍اب‌ ن‍گ‍ار
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ب‍ازت‍اب‌ ن‍گ‍ار
ب‍ازت‍اب‌ ف‍وژان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
توسعه اقتصادی در جهان سوم
تودارو، مایکل ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۹۰۰۹۱۷۲۴‬,‭‌ت۷۹۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان ( فنون شناسایی آفت های زمان و راههای مقابله با آنها)
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران پویند; بازتاب   ، ۱۳۷۹-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۹۳‬,‭‌خ۱۸۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زندگی در پیش رو
گاری ، رومن ؛  تهران بازتاب نگاه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌گ۱۴۷ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در مدیریت
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی بازتاب   ، ۱۳۷۹-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۰۰۷۲‬,‭‌خ۱۸۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چشم انداز شعر معاصر ایران ۱۳۰۱-۱۳۸۰ : در گفت و گو با :منوچهر آتشی ، م .آزاد، مسعود احمدی ...
قربانعلی ، مهرنوش ؛  تهران بازتاب نگار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲۰۹‬,‭‌ق۵۴۹‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
از دیدار خویش :یادنامه ی زندگی احسان طبری
تهران بازتاب نگار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۰۴۲‬,‭ط۴۳۴/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
طبیبیان ، محمد ؛  تهران کوهسار بازتاب   ، ۱۳۸۰-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۳۹‬,‭ط۴۷۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بومی گرایی و فرهنگ عمومی :ویژه گردهم آیی بومی گرایی و فرهنگ عمومی تنظیم نور محمد حسینی سوق [ ...و دیگران ]
همایش سراسری بومی گرایی و فرهنگ عمومی ( ۱۳۷۷ :یاسوج ) ؛  تهران بازتاب اندیشه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۴‬,‭‌ه۶۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ناگفته هایی پیرامون فروریزی حکومت مصدق و نقش حزب توده ی ایران
ورقا، ماشاءالله ؛  تهران بازتاب نگار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۴‬,‭‌م۶۱۲/‌سو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معضل یابی و مسئله شناسی فرهنگی :ویژه گردهم آیی معضل یابی و مسئله شناسی فرهنگی
گردهمایی معضل یابی و مساله شناسی فرهنگی ( ۱۳۷۷ :یاسوج ) ؛  تهران بازتاب اندیشه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۴‬,‭‌گ۳۲۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق ( با رویکرد پایان نامه نویسی )
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران بازتاب فوژان   ، ۱۳۸۲- ۱۳۹۰ -۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌خ۱۸۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
میرا
فرانک ، کریستوفر ؛  تهران امیرکبیر بازتاب نگار   ، ۱۳۵۴-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ف۳۴۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دمکراسی در برابر سرمایه داری -تجدید حیات ماتریالیزم تاریخی
میک سینزوود، الن ؛  تهران بازتاب نگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۴‬,‭‌م۹۷۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سمت خیال دوست ( سفرنامه قونیه )
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۶۴۰۴۴‬,‭‌خ۱۸۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش
قربانی زاده ، وجه الله ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۱۲۴‬,‭‌ق۵۵۶‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه تدوین طرح و نقد تحقیق
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌خ۱۸۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
موردکاوی آزمایشگاهی برای تجربه های سازمانی
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴‬,‭‌خ۱۸۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
استرس شغلی
راس ، رندال ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭ر۱۸۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان :رقابت ناقص و بازارهای تسویه نشونده یک رویکرد تعادل عمومی پویا
بناسی ، ژان -پاسکال ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۳۹‬,‭۰۱۵۱۹۵‬,‭‌ب۶۸۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت و سازمان یادگیرنده :علم و هنر شکوفایی انسان در عرصه سازمان
عجمی ، محمود ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۱۲۴‬,‭‌ع۴۵۸‌م‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2