کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ ج‍ن‍س‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍ت‍ل‌( ف‍ق‍ه‌ -)دع‍اوی‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ن‍ق‍ض‌
ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د -دع‍اوی‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ق‍ص‍اص‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ای‍ران‌ -دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
اراض‍ی‌ م‍ل‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۳۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ازگ‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ب‍ازگ‍ی‍ر
ق‍ق‍ن‍وس‌ ب‍ازگ‍ی‍ر
ب‍ازگ‍ی‍ر
ف‍ردوس‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آرای کیفری در شعب دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علل و نقص آراء حقوقی در دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۳۵‬,‭۰۲۶۴۳،‌ب۲۱۳‌ع‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آراء محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی
بازگیر، یدالله ؛  تهران ققنوس بازگیر   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۳۵۰۳۴‬,‭‌ب۲۱۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی در آیینه آراء دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ،۱۳۳۳ - ، گردآورنده ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۵۲۳‬,‭‌ب۲۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی در آیینه آراء دیوان عالی کشور( قتل عمد)
بازگیر، یدالله ،۱۳۳۳ - ، گردآورنده ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۵۲۴‬,‭‌ب۲۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی در آیینه آراء دیوان عالی کشورقصاص عضو و دیه اعضا
بازگیر، یدالله ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۷‬,‭‌ب۲۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی
بازگیر، یدالله ؛  تهران نشر بازگیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ب۲۱۳آ‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزائی در قتل و ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی
بازگیر، یدالله ؛  تهران بازگیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۷۷‬,‭‌ب۲۱۳‌م‌ق‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در آئینه آرای دیوانعالی کشور" حقوق خانواده "
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۱۷۷‬,‭‌ب۲۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی و آب
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۲۵‬,‭‌ب۲۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیع و احکام راجع به آن
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
در خیارات و احکام راجع به آن
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حدود( جرائم خلاف اخلاق حسنه )
بازگیر، یدالله ؛  تهران نخستین بازگیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲۵۳،/۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزائی
بازگیر، یدالله ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷۰۲۶۴۳‬,‭‌ب۲۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سقوط تعهدات ، ضمان قهری
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
>...<وکالت و عقد ضمان "و احکام راجع به آنها
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۷۰۲۶۴۳،/۵۵۰۷‬,‭‌ب۲۱۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قصاص عضو و دیه اعضا
بازگیر، یدالله ، ۱۳۳۳ - ، گردآورنده ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ب۲۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در آئینه آرای دیوانعالی کشور ر عقود و تعهدات
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۱۷۷‬,‭‌ب۲۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آراء حقوقی در دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3