کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍اش‍ا، ع‍م‍رم‍وس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍وال‍ع‍لاء م‍ع‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۳۶۳- ۴۴۹ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ب‍اش‍ا، ع‍م‍رم‍وس‍ی‌
 
ناشر:
دارال‍ف‍ک‍ر
طلاس‍دار
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الادب العربی ( العصر المملوکی )
باشا، عمرموسی ؛  بیروت ؛ دمشق دارالفکر المعاصر   ، ۱۴۰۹ق - ۱۴۱۹ ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ب۲۲۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الادب العربی (العصر العثمانی )
باشا، عمرموسی ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ب۲۲۹‌ت‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظرات جدیده فی غفران ابی العلاء
باشا، عمرموسی ؛  دمشق طلاسدار   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۷۹،/‌س‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک