کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍ران‍ت‌، وی‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ران‍ت‌، وی‍ل‍ی‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍وری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جهان مسلح ، جهان گرسنه
برانت ، ویلی ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۹۱۷۲۴‬,‭‌ب۴۱۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیوند با آزادی
برانت ، ویلی ؛  [تهران ] نوری   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۰۰۹۴۳‬,‭‌ب۴۱۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک