کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رخ‍ورد( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -)م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ن‍اق‍ش‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ی‍ان‍ج‍ی‍گ‍ری‌ در خ‍ان‍واده‌
ب‍رخ‍ورد( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -)م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ ن‍اس‍ازگ‍ار
 
پدیدآور:
م‍ک‍ی‌، گ‍ری‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
آزب‍رن‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‍ا
وت‍ن‌، دی‍وی‍د آل‍رد
اگ‍رت‌، م‍اک‍س‌
آق‍ای‍ار، س‍ی‍روس‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ن‍ادر
م‍ه‍دی‍ه‌، ام‍ی‍د
ک‍راس‍ب‍رگ‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
 
ناشر:
آرم‍ان‌ رش‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
وی‍رای‍ش‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ آری‍ا
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
س‍م‍ت‌
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
ت‍رم‍ه‌
س‍پ‍اه‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعارض
وتن ، دیوید آلرد ؛  کرج موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۵۳‬,‭و ۳۹۴ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعارض و مذاکره ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )
رضائیان ، علی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۲- ۱۳۹۰ -۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۵۳‬,‭ر۵۷۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعارض در مدرسه
سلیمانی ، نادر ؛  تهران آرمان رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۵۳‬,‭‌س۶۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کشمکش های سازنده از اوج تا فرود
کراسبرگ ، لوئیس ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۶‬,‭‌ک۴۸۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت عصبانیت برای خانواده ها
مکی ، گری ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۶۹‬,‭‌م۷۴۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعارض و استرس
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۵۳‬,‭‌ح۶۹۲‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تعارض و حل آن با رویکرد هوش هیجانی
آقایار، سیروس ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۵۳‬,‭آ۶۵۹‌ت‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حل اختلاف
اگرت ، ماکس ؛  تهران اندیشه آریا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۵۳‬,‭‌ف‍لا۶۹۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برخورد با افراد ناسازگار
آزبرن ، کریستینا ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۰۴۵‬,‭آ۴۷۹‌ب‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تعارض سازمانی مفاهیم ، الگوها، ابزارها
مهدیه ، امید ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۵۳‬,‭‌م۸۶۶‌ت‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک