کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌ -ای‍ران‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍دری‍س‌ اث‍رب‍خ‍ش‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ -ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌
 
پدیدآور:
ی‍ارم‍ح‍م‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، ه‍اش‍م‌
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
دوی‍ران‌، ع‍ص‍م‍ت‌
ف‍ردان‍ش‌، ه‍اش‍م‌
خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ارن‍س‍ت‍ای‍ن‌، آل‍ن‌
ن‍ی‍ک‍ل‍س‌، ادری‌ وه‍اوارد
رش‍ی‍دی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
خ‍ورش‍ی‍دی‌، ع‍ب‍اس‌
ورم‍ا، س‍ورن‍درا
م‍ه‍رم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍ود
ت‍ی‍رگ‍ر، ه‍دای‍ت‌
م‍وس‍ی‌ پ‍ور، ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ف‍ت‍ح‍ی‌ واج‍ارگ‍اه‌، ک‍ورش‌
م‍ل‍ک‍ی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍وگ‍ن‍د
س‍م‍ت‌
ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌
ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر س‍م‍ت‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
ال‍ه‍ام‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
س‍ن‍ج‍ش‌
ی‍س‍طرون‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، م‍درس‍ه‌
ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
پ‍ی‍ام‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
آی‍ی‍ژ
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی
فرجاد، محمدعلی ؛  تهران الهام   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۷‬,‭‌ف۳۶۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری تکنولوژی آموزشی
فردانش ، هاشم ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۷۸‬,‭‌ف۴۶۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی برنامه ریزی درسی
نیکلس ، ادری وهاوارد ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭‌ن۹۵۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه ریزی درسی :ماهیت برنامه ریزی درسی -مبانی فلسفی ، روانشناختی و جامعه شناختی برنامه ، ارزشیابی برنامه ، تحلیل محتوای برنامه یا کتاب درسی
یارمحمدیان ، محمدحسین ؛  تهران یادواره کتاب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭‌ی۱۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه ریزی درسی
فتحی واجارگاه ، کورش ؛  تهران ایران زمین   ، ۱۳۷۷-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭‌ف۲۴۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش حرفه ای در حال گذار
تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭آ۸۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی درسی ( راهنمای عمل )
ملکی ، حسن ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، مدرسه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭‌م۷۶۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه
موسی پور، نعمت الله ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭‌م۸۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه
ملکی ، حسن ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۰-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭‌م۷۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش ها و فنون تدریس
خورشیدی ، عباس ؛  تهران یسطرون   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۱۰۲‬,‭‌خ۸۳۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی نظام برنامه ریزی درسی ایران و راهبردهایی برای اصلاح آن
خلخالی ، مرتضی ؛  تهران سوگند   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭‌خ۶۷۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی :مجموعه علوم تربیتی ۳ شامل شرح -نکته -تست همراه با سوالات و پاسخ کنکور سراسری ۸۹
رشیدی ، جمشید ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭ر۵۵۱‌م‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نیازسنجی آموزشی الگوها و فنون
فتحی واجارگاه ، کورش ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۴-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۷‬,‭‌ف۲۴۸‌نآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
تیرگر، هدایت ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۷‬,‭‌ت۹۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقالات ارائه شده در همایش برنامه درسی وپرورش تفکر
همایش برنامه ی درسی و پرورش تفکر( ۱۳۸۰ :تهران ) ؛  تهران سازمان انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭‍ه۶۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به ویژگی های برنامه ریزی آموزشی و درسی چند کشور جهان
نعمتی ، هاشم ؛  مشهد پیام اندیشه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۷‬,‭‌ن۵۳۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برنامه درسی :نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها
مهرمحمدی ، محمود ؛  مشهد تهران شرکت به نشر سمت   ، ۱۳۸۱- ۱۳۸۳ -۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭‌م۸۸۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
برنامه درسی و چارچوب استانداردها
ورما، سورندرا ؛  تهران فراشناختی اندیشه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭و ۵۵۶ ‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ، اصول و مسائل برنامه درسی
ارنستاین ، آلن ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭‌ف‍لا۴۳۷‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات برنامه ریزی درسی رشته علوم تربیتی
دویران ، عصمت ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭د۸۲۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3