کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر -ق‍رن‌۱۴
ع‍رف‍ان‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۲ ق‌
ح‍ق‍وق‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ران‍س‍ه‌
ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌.
ف‍ت‍وت‌
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ص‍ف‍وی‍ان‌،۱۱۴۸-۹۰۷ - اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ق‍رآن‌ -ب‍رگ‍زی‍ده‌ه‍ا -ت‍رج‍م‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
خ‍واب‍گ‍زاری‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
زب‍ان‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر م‍اث‍وره‌ -اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -ق‍رن‌۵ ق‌
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -ق‍رن‌۵ ق‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -ف‍رق‍ه‌ه‍ا
زردش‍ت‍ی‌ -دی‍ن‌
 
پدیدآور:
ن‍وای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
غ‍زال‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌،۱۲۵۱-۱۱۹۳ ق‌
ف‍ق‍ی‍ر ده‍ل‍وی‌، م‍ی‍رش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌،۱۱۸۳-۱۱۱۵ ق‌
ع‍ی‍ن‌ ال‍ق‍ض‍اه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
س‍ورآب‍ادی‌، ع‍ت‍ی‍ق‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۴۹۴ق‌
م‍ش‍ک‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد
اب‍وال‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ق‍رآن‌ .ف‍ارس‍ی‌ .ع‍رب‍ی‌، ب‍رگ‍زی‍ده‌
ف‍خ‍ررازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍م‍ر
ج‍اروت‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌
ح‍اج‍ب‌ خ‍ی‍رات‌ ده‍ل‍وی‌، ق‍رن‌
وه‍م‍ن‌، ف‍ری‍دون‌
ب‍ار، ک‍ای‌
ن‍وب‍خ‍ت‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌م‍وس‍ی‌،- ۳۱۰ ؟ ق‌
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ و ای‍ران‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه فرق الشیعه نوبختی ، با دو مقدمه زندگینامه نوبختی و کتابهای فرق الشیعه ، نگاهی به شیعه و دیگر فرقه های اسلام تا پایان قرن سوم هجری
نوبختی ، حسن بن موسی ،- ۳۱۰ ؟ ق ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۵۳‬,‭‌ن۶۸۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر مفردات قرآن :نسخه ای کهن از کتابخانه آستان قدس رضوی
[تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭ف‍ا/۱۳‬,‭‌ت۶۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<التحبیر = تحبیر >فی علم التعبیر
فخررازی ، محمدبن عمر ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۱۳۵‬,‭۳‬,‭‌ف۲۸۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر سورآبادی
سورآبادی ، عتیق بن محمد،- ۴۹۴ق ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭‌س۷۹۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تفسیری بر عشری از قرآن مجید
تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭‌ت۶۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی واله -سلطان
فقیر دهلوی ، میرشمس الدین ،۱۱۸۳-۱۱۱۵ ق ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ف۷۹۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نامه های پراکنده قائم مقام فراهانی
قائم مقام ، ابوالقاسم بن عیسی ،۱۲۵۱-۱۱۹۳ ق ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۶‬,‭۵‬,‭‌ق۳۴۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دستور الافاضل
حاجب خیرات دهلوی ، قرن ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۳‬,‭‌ح۱۳۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سوانح
غزالی ، احمد بن محمد ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۳‬,‭‌غ۳۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانی
مشکور، محمدجواد ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌م۵۸۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پلی میان شعر هجائی و عروضی فارسی در قرون اول هجری ، ترجمه ای آهنگین از دو جزء قرآن مجید
قرآن .فارسی .عربی ، برگزیده ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۵۳۷‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گزاره ای از بخشی از قرآن کریم تفسیر شنقشی
یاحقی ، محمدجعفر ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۹‬,‭‌ی۱۲‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دیانت زرتشتی مجموعه سه مقاله
بار، کای ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭‌ب۱۵۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اسناد و مکاتبات سیاسی ایران همراه با یادداشتهای تفضیلی
نوایی ، عبدالحسین ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۰۸‬,‭‌ن۶۷۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نامه های عین القضاه همدانی
عین القضاه ، عبدالله بن محمد ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸‬,‭‌ع۹۹۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات حقوقی
ابوالحمد، عبدالحمید ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌ف‍لا۱۷۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحفه الاخوان
[تهران ] بنیاد فرهنگ و ایران   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۵‬,‭‌ت۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مجموعه الفرس
جاروتی ، عبدالمومن ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۳‬,‭‌ج۱۳۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تاریخی زبان فارسی
تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ارتای و یرازنامک
وهمن ، فریدون ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۰‬,‭ف‍ا/۰۷۳‬,‭و۸۳۴و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4