کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍ه‍روز، اک‍ب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌،۵۳۰ ؟۶۱۴ ؟ق‌ .م‍خ‍زن‌ الاس‍رار -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌
ق‍رآن‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌ .م‍ث‍ن‍وی‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍ام‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۸ ق‌
 
پدیدآور:
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ق‌
ب‍ه‍روزی‌، اک‍ب‍ر
دام‍غ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۴۷۸ق‌
ث‍روت‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز
م‍ی‍ب‍دی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ان‍ف‍روی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ب‍ه‍روز، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌
ح‍ک‍م‍ت‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
اس‍م‍اء
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات عرب
بهروز، اکبر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ب۸۵۲‌ت‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح کبیر انقروی بر مثنوی مولوی
انفروی ، اسماعیل ؛  تبریز حکمت   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م/‌ن‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حافظ، بر اساس سه نسخه کامل کهن
حافظ، شمس الدین محمد،- ۷۹۲ق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الوجوه =وجوه >و النظائر فی القران
دامغانی ، حسین بن محمد،- ۴۷۸ق ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭د۲۲۹و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گنج رازها بازنویسی مخزن الاسرار اثر نظامی گنجوی
ثروتیان ، بهروز ؛  تهران اهل قلم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ن۴۸۹،‌م/‌ن‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درخت طوبی بازنویسی و تلخیص شرح ۹۱ آیه قرآن از کتاب کشف الاسرار و عده الابرار
میبدی ، احمد بن محمد ؛  تهران اهل قلم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۸‬,‭‌م۹۱۴،‌ک/‌ب‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نام های اصیل ایرانی
بهروزی ، اکبر ؛  تهران اسماء   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۲۹‬,‭۴۴۰۳‬,‭‌ب۸۵۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک