کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
چ‍ک‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍رار( آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -)ای‍ران‌
ن‍ی‍اب‍ت‌ ت‍ع‍ه‍د( ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -)ای‍ران‌
ق‍ض‍اوت‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ران‍س‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍وم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۸۳-۱۳۷۹
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ن‍ف‍ت‌ -ای‍ران‌ -ق‍رارداده‍ا
ق‍رارداده‍ا -طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
ک‍ار -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
دف‍ت‍ره‍ای‌ اس‍ن‍اد رس‍م‍ی‌ -ای‍ران‌ -ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
س‍ت‍وده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ام‍ی‍ری‌، داری‍وش‌
م‍ی‍رزای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ک‍اظم‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌
پ‍ی‍رداده‌ ب‍ی‍ران‍ون‍د، اح‍س‍ان‌ال‍ل‍ه‌
رم‍ض‍ان‍ی‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍ود
رب‍ی‍ع‍ی‌، ف‍ران‍ک‌
ام‍ی‍دی‌، داری‍وش‌
ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد
رم‍ض‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‍اش‍م‌
ک‍ان‍ر، م‌
 
ناشر:
دان‍ا ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ن‍ش‍ر ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
شخصیت حقوقی
صفار، محمدجواد ؛  تهران دانا بهنامی   ، ۱۳۷۳-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۱۳‬,‭‌ص۶۴۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای متون حقوقی ( انگلیسی )همراه با پاسخ های تستی و تشریحی از سال ۱۳۷۲ تا۱۳۸۲
رمضانی ، محمود ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭ر۷۱۶‌م‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل پرسش و پاسخ و آزمونهای طبقه بندی شده ( موضوعی -موادی -کاربردی )قانون مدنی بر اساس نحوه طراحی پرسش و پاسخ آزمونهای وکالت ، قضاوت ، کارشناسی ارشد، سردفتری
امیری ، داریوش ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱ -۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۸۳۵‌م‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار و نحوه رسیدگی شکایت ، دعوی و جرائم قانون کار
تهران بهنامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ح۶۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل پرسش و پاسخهای ( استاندارد )متن قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ با اصلاحیه بعدی ...
امیدی ، داریوش ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۸۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای متون حقوقی ( انگلیسی )همراه با پاسخ های تستی و تشریحی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۷ قابل استفاده دانشجویان حقوق ، علوم اجتماعی و داوطلبان کارشناسی ارشد
رمضانی ، محمود ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭ر۷۱۶‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم انواع قراردادها
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲۲‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نحوه رسیدگی به جرائم چک و دعاوی چک و سفته در دادگستری و اجرای ثبت
یعقوبی ، عبدالهاشم ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ی۵۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ هفت ستون :راهنمای رسیدگی به جرائم و تعیین مجازاتها
یعقوبی ، عبدالهاشم ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۰-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ی۵۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انواع و اقسام قرارهای مدنی مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی جدید مشتمل بر :نوع قرارها، موارد قرارها، آثار حقوقی قرارها، نمونه قرارها
کاظم زاده ، علی ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ک۲۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق قراردادها
ربیعی ، فرانک ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۲۰۹۵۵،/۲۷۲۸‬,‭ر۳۴۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اسناددفاتراسنادرسمی
پیرداده بیرانوند، احسان الله ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۱۶۰۲۵۹‬,‭‌پ۸۹۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل پرسش و پاسخ و آزمونهای طبقه بندی شده ( موضوعی -موادی -کاربردی )قانون دادرسی مدنی ...
امیری ، داریوش ؛  تهران نشر بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۸۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کشکول قضایی ، مشتمل بر حکایات ، لطائف ، نکته ها، ظرائف و اطلاعات قضایی )
کرمی ، محمدباقر ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭‌ک۴۶۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای انگلستان ( متن اصلی با ترجمه فارسی )
رمضانی نوری ، محمود ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭ر۷۱۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین قانون صدور چک در آئینه موازین حقوقی کشور( جدید)
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ع‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزیده متون حقوقی فرانسه با ترجمه مقابله ای فارسی "حقوق کیفری -حقوق تعهدات "
کانر، م ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۹‬,‭۴۴‬,‭‌ک۳۱۶‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی :فرانسه -فارسی
میرزایی ، علیرضا ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌م۹۳۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ضمانت در حقوق ایران ( انگلیس ، آمریکا و فرانسه )
ستوده ، علیرضا ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷۴‬,‭‌س۳۵۷‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
تهران بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۷۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3