کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍ی‍رش‍ک‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
آف‍ری‍ق‍ا -ت‍اری‍خ‌
پ‍اری‍س‌ -ت‍اری‍خ‌ -ک‍م‍ون‌،۱۸۷۱
ع‍ل‍وم‌
ای‍ن‍ش‍ت‍ی‍ن‌، آل‍ب‍رت‌،۱۹۵۵-۱۸۷۹
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ -- ت‍اری‍خ‌
ی‍ون‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ -از آغ‍از ت‍ا۱۴۶ ق‌.م‌.
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌
 
پدیدآور:
دوده‌، آل‍ف‍ون‍س‌
گ‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‍ی‌، چ‍ارل‍ز ک‍ول‍س‍ت‍ون‌
اوب‍ورن‌، ال‍س‍ورث‌اس‍ک‍ات‌
آرب‍ری‌، آرت‍ورج‍ان‌
ب‍رن‍س‍ت‍ای‍ن‌، ج‍رم‍ی‌
ب‍ی‍رش‍ک‌، اح‍م‍د
گ‍زن‍ف‍ون‌
س‍ارت‍ن‌، ج‍ورج‌
آس‍ی‍م‍وف‌، آی‍زاک‌
ک‍ی‌ -زرب‍و، ج‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ف‍ری‍ره‌، پ‍ائ‍ول‍و
ت‍روت‍س‍ک‍ی‌، ل‍ئ‍ون‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
خ‍وارزم‍ی‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌؛ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍ت‍اب‌س‍را
م‍ازی‍ار
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گاهنامه تطبیقی سه هزارساله :تطبیق تاریخهای ایرانی و هجری قمری و میلادی
بیرشک ، احمد ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۵۲۹‬,‭۳‬,‭‌ب۹۳۴‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میراث ایران
آربری ، آرتورجان ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب ؛ علمی و فرهنگی   ، ۱۳۳۶-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭آ۳۵۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اندیشه نو
تهران مازیار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌ف۶۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش در جریان پیشرفت
فریره ، پائولو ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۷۴‬,‭۰۱‬,‭‌ف۷۱۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آینشتاین
برنستاین ، جرمی ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۵۳۰‬,‭۱۱‬,‭‌ف‍لا۹۱۷،/‌س‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
علم و زندگی
اوبورن ، السورث اسکات ؛  [تهران ] ابن سینا   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۱۹‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رهبر علم
آسیموف ، آیزاک ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۵۰۰‬,‭۲‬,‭آ۵۴۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زندگینامه علمی دانشوران
گیلیپسی ، چارلز کولستون ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭۲۲‬,‭و۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پهلوان شیرافکن یا تارتارن تاراسکنی
دوده ، آلفونس ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭د۷۴۵‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت علم
سارتن ، جورج ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭‌س۱۴۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه زندگینامه علمی دانشمندان
تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭۲۲‬,‭‌خ۶۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کمون پاریس
تروتسکی ، لئون ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۹۴۴‬,‭۰۸۱۲‬,‭‌ت۵۳۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گاهشماری در تمدن ایرانی و مسیحی
بیرشک ، احمد ؛  تهران بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۵۲۹‬,‭۳‬,‭‌ب ۹۳۴ ‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آناباسیس
گزنفون ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۳۸‬,‭‌ک۵۵۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عمومی افریقا
کی -زربو، جکلین ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۶۰‬,‭‌ک۹۵۶‌ت‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک