کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍اب‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
آزم‍ون‍ه‍ا -طرح‌ و س‍اخ‍ت‍ار
ای‍ران‌-ت‍اری‍خ‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
طوس‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
 
ناشر:
ت‍اب‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، ت‍اب‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای آزمون سازی
طوسی ، بهرام ؛  مشهد تابران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۶۱‬,‭ط۸۶۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
آموزش زبان
مشهد تابران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۸۱۳آ ،۰۰۵ / ،۴۲۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله فارسی
 
 
تاریخ پژوهی :فصلنامه علمی ، پژوهشی ، خبری دانشجویان تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد( دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی )
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، تابران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۲۲۱ت‌ ،۰۰۵ / ،۹۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک