کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ک‍ار -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
اس‍ت‍وارس‍ن‍گ‍ری‌، ک‍ورش‌
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
م‍وح‍دی‍ان‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ آه‍ن‍گ‌ آت‍ی‍ه‌
دوران‌
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
اس‍م‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ج‍د
ف‍ک‍رس‍ازان‌
دان‍ش‍ور
م‍ذاک‍ره‌
ع‍ص‍ر غ‍ی‍ب‍ت‌
خ‍وش‍ه‌
م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
ف‍ردوس‍ی‌
خ‍ورش‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین تامین اجتماعی
تهران نهاد ریاست جمهوری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
اسما   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار و تامین اجتماعی
تهران خورشید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات
[تهران ] شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار به ضمیمه قانون بیمه بیکاری همراه با تصویب نامه ها، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها
تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۵۳-۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و بیمه با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران گنج دانش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار و قانون تامین اجتماعی
تهران اردیبهشت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
[تهران ] موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل قوانین جدید کار و تامین اجتماعی بانضمام اصلاحات و آیین نامه های مربوط به قانون تامین ...
تهران خوشه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به کار و تامین اجتماعی شامل قوانین و آئین نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه های مربوطه
[تهران ] دانشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کارو تامین اجتماعی همراه با آئین نامه ها، دستورالعمل ها،...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌م‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار :عملی -کاربردی به انضمام مباحثی از بیمه های تامین اجتماعی کارگران
موحدیان ، غلامرضا ؛  تهران فکرسازان   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌م۸۲۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قانون تامین اجتماعی
قم عصر غیبت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به رفاه و تامین اجتماعی :رفاه و تامین اجتماعی -قانون تامین اجتماعی -بیمه همگانی خدمات درمانی ...
منصور، جهانگیر ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۵-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۳۲‬,‭‌م۷۹۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
تهران فردوسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون البنیه الهیکلیه لنظام الرفاه و التامین الاجتماعی الجامع
موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تامین اجتماعی
استوارسنگری ، کورش ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ف‍لا۴۸۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
قشقایی ، محمدحسین ؛  تهران مذاکره   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ق۶۵۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون تامین اجتماعی بانضمام قانون بیمه بیکاری ، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ، قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد،...
قشقایی ، محمدحسین ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ق۶۵۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2