کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍ف‍اس‍ی‍ر (س‍وره‌ ص‍ف‌)
ت‍رج‍م‍ه‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ -ان‍درزن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۱ ق‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌
ای‍ران‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
طاه‍رزاده‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر" ص‍اب‍ر"، ۱۳۲۹ - ۱۲۷۸ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
زب‍ان‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍اد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
م‍ولان‍ا ت‍ب‍ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌
ی‍ک‍ت‍ا، ت‍ق‍ی‌
دی‍وئ‍ی‌، ج‍ان‌
آرش‌، م‍ح‍م‍د، راوی‌
ث‍روت‌، م‍ن‍ص‍ور
زم‍ان‍وف‌، ع‍ب‍اس‌
زرف‍روش‍ان‌، اح‍د
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۵۹۵-۵۲۰ ق‌
دول‍ت‌آب‍ادی‌، ع‍زی‍ز
دوم‍ارت‍ون‌، ام‍ان‍وئ‍ل‌
دی‍وی‍س‌، دی‍رک‌راس‍ل‌
دی‍ب‍اج‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
آب‍ادی‌ ب‍اوی‍ل‌، م‍ح‍م‍د
ص‍ائ‍ب‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۰۸۶-۱۰۱۶ ق‌
ب‍اق‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ه‍م‍دان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ش‍م‍س‌
اس‍ت‍ان‍داری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
ن‍ی‍م‍ا
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
س‍روش‌
ن‍وب‍ل‌
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍ت‍ادان‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
ق‍رن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره الملوک
همدانی ، علی ؛  تبریز موسسه تاریخ و فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۶۵۸‬,‭‌ه۶۷۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان صائب
صائب تبریزی ، محمدعلی ،۱۰۸۶-۱۰۱۶ ق ؛  تبریز دانشکده ادبیات و علوم انسانی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴‬,‭‌ص۳۵۲د‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر سوره مبارکه ( الصف )
یکتا، تقی ؛  تبریز موسسه انتشارات سروش   ، ۱۳۸۴ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۸‬,‭‌ی۶۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اقتصادی
زرفروشان ، احد ؛  تبریز نوبل   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۳‬,‭ز۳۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آثار تاریخی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی
دیباج ، اسماعیل ؛  تبریز انتشارات دانشگاه تبریز   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳‬,‭د۸۹۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رنگارنگ
عماد، علی اکبر ؛  تبریز قرنی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌غ۸۷۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه جغرافیای طبیعی عمومی
دومارتون ، امانوئل ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۲‬,‭د۷۹۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به آسیب شناسی روانی
دیویس ، دیرک راسل ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭د۹۹۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درست بنویسیم
ثروت ، منصور ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌ث۵۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سخنوران آذربایجان
دولت آبادی ، عزیز ؛  تبریز موسسه تاریخ و فرهنگ ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭د۷۷۹‌س‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شرح قصیده ترسائیه خاقانی
خاقانی ، بدیل بن علی ،۵۹۵-۵۲۰ ق ؛  تبریز سروش   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د،/‌ش‌م‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شاهزاده و پرنده سخنگو
آرش ، محمد، راوی ؛  تبریز ابن سینا   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۲۰۹۵۵۳‬,‭آ۳۹۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
صابر و معاصرین او
زمانوف ، عباس ؛  تبریز شمس   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۸۹۴‬,‭۳۶۱‬,‭ط۲۷۱/‌سز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ظرایف و طرایف یا مضاف و منسوبهای شهرهای اسلامی و پیرامون آن
آبادی باویل ، محمد ؛  تبریز انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭آ۱۱۶ظ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ترجمه تاریخ طبری
طبری ، محمدبن جریر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت،/‌ب‌ف‍لا‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین کنفرانس بررسی مسائل ترجمه
کنفرانس بررسی مسائل ترجمه ( دومین :۱۳۷۳ : تبریز) ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۱۸‬,‭۰۲‬,‭‌ک۷۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سمینار آذربایجان و توسعه
سمینار آذربایجان و توسعه ( آذربایجان شرقی ۱۳۷۲) ؛  [تبریز] استانداری آذربایجان شرقی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳۲‬,‭‌س۷۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دموکراسی و آموزش و پرورش :مقدمه ای بر فلسفه آموز شو پرورش
دیوئی ، جان ؛  تبریز کتابفروشی تهران   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭د۹۹۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
>....<نصایح المعصومین
مولانا تبریزی ، علی ؛  تبریز ۱۳۳۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۸‬,‭‌م۸۴۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات زبانشناسی
باقری ، مهدی ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ب۲۴۱‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9