کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ج‍رب‍ه‌ دی‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادی‍ان‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
ان‍س‍ان‌( دی‍ن‌)
ت‍ج‍رب‍ه‌ دی‍ن‍ی‌
ت‍ج‍رب‍ه‌ دی‍ن‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
آل‍س‍ت‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ پ‍ی‌.، ۱۹۲۱ - م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍وان‌، دون‌، ۱۸۹۱-
خ‍دا -اث‍ب‍ات‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( ع‍رف‍ان‌)
 
پدیدآور:
م‍ظاه‍ری‌ س‍ی‍ف‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ث‍ری‍ا، م‍ه‍دی‌
گ‍ی‍س‍ل‍ر، ن‍ورم‍ن‌
ی‍زدان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ق‍ائ‍م‍ی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ت‍ی‍ل‍ور، چ‍ارل‍ز
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اس‍م‍ارت‌، ن‍ی‍ن‍ی‍ان‌
م‍زل‍و، آب‍راه‍ام‌ ه‍رول‍د
ج‍ی‍م‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ش‍ی‍روان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
ک‍اس‍ت‍ان‍دا، ک‍ارل‍وس‌
م‍ای‍ل‍ز، ت‍وم‍اس‌ ری‍چ‍ارد
ف‍ع‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
س‍م‍ت‌
ش‍ور
دان‍ژه‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍ش‍ر س‍ه‍روردی‌
ح‍ک‍م‍ت‌
آگ‍ه‌
چ‍اپ‍خ‍ش‌
ه‍رم‍س‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍ت‍را
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
زلال‌ ک‍وث‍ر
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دین و روان
جیمز، ویلیام ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۴۲‬,‭‌ج۹۹۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجربه دینی بشر
اسمارت ، نینیان ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه دین
گیسلر، نورمن ؛  تهران حکمت   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭۲۱۱‬,‭‌گ۸۹۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تجربه ی دینی
یزدانی ، عباس ؛  زلال کوثر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۴۲‬,‭‌ی۴۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجربه دینی و مکاشفه عرفانی
فعالی ، محمدتقی ؛  تهران موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۳‬,‭‌ف۷۸۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تجربه ی دینی
مایلز، توماس ریچارد ؛  تهران دفتر پژوهش و نشر سهروردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۴۲‬,‭‌م۱۹۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری تجربه دینی :مطالعه تطبیقی و انتقادی آرای ابن عربی و رودلف اقو
شیروانی ، علی ؛  قم بوستان کتاب قم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۴۲‬,‭‌ش۹۶۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کرانه فعال بی کرانگی
کاستاندا، کارلوس ؛  تهران نشر میترا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۹‬,‭۷۹۲‬,‭‌ک۱۷۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
انسان آزاد، آزادی انسان
شریعتی ، علی ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۰۲‬,‭۲‬,‭‌ش۴۴۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تنوع دین در روزگار مادیداری دوباره با ویلیام جیمز
تیلور، چارلز ؛  تهران شور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۲۰۴‬,‭۲‬,‭‌ت۹۶۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شعوری دیگر( چشم باطن :)روان شناسی و مردم شناسی عرفانی
ثریا، مهدی ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۴۲‬,‭‌ث۵۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تجربه دینی و گوهر دین
قائمی نیا، علیرضا ؛  قم بوستان کتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۴۲‬,‭‌ق۳۵۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تجربه های عرفانی در ادیان
مظاهری سیف ، حمیدرضا ؛  قم بوستان کتاب   ، ۱۳۸۸-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۴۲‬,‭‌م۶۳۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تجربه دینی و چرخش هرمنوتیکی :بررسی و نقد آرای ویلیام آلستون
عباسی ، بابک ؛  تهران هرمس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۲۰۴‬,‭۲‬,‭آ۷۳۷،/‌ن‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تنوع تجربه دینی
جیمز، ویلیام ؛  تهران حکمت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۴۲‬,‭‌ج۹۹۲‌ت‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مذاهب ، ارزش ها و تجربه های والا
مزلو، آبراهام هرولد ؛  تهران آگه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۲۰۰‬,‭۱۹‬,‭‌م۴۹۸‌م‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک