کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر
طاه‍ری‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ع‍ب‍ادی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍وم‍ار، ک‍ری‍ش‍ان‌
ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د
س‍ت‍وده‌، غ‍لام‍رض‍ا
ن‍ی‍ازی‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد
ف‍اخ‍ر، ع‍ل‍ی‌
ک‍ی‍وی‌، ری‍م‍ون‌
ف‍رش‍ادگ‍ه‍ر، ن‍اص‍ر
دلاور، ع‍ل‍ی‌
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
غ‍لام‍رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
خ‍ورش‍ی‍دی‌، ع‍ب‍اس‌
رف‍ی‍ع‌ پ‍ور، ف‍رام‍رز
ف‍راه‍ان‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ک‍رس‍ول‌، ج‍ان‌ دب‍ل‍ی‍و
م‍اه‍ی‍ار، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍م‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ج‍ام‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ت‍وت‍ی‍ا
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍در
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ان‍دی‍ش‍ه‌ ن‍وی‍ن‌
ی‍س‍طرون‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
رش‍د
م‍ی‍زان‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍دار
پ‍ارس‍ا؛ س‍م‍ت‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
آی‍ی‍ژ
ق‍طره‌
ث‍ام‍ن‌ ال‍ح‍ج‍ج‌
ن‍ش‍ر م‍ع‍روف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی ادبی و روش تحقیق
ماهیار، عباس ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۱۸‬,‭‌م۱۹۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی فراهم سازی طرح و تحقیق
نادری ، عزت الله ؛  [تهران ] دفتر تحقیقات و انتشارات بدر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌ن۱۳۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴- ۱۳۸۰ - ۱۳۸۴ - ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲ -۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭د۶۲۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش درکتابداری واطلاع رسانی
کومار، کریشان ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۴۸۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شناخت روش علمی در علوم رفتاری ( پایه های پژوهش )
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران پارسا؛ سمت   ، ۱۳۷۳-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌ه۸۸۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشها
محدثی ، جواد ؛  قم نشر معروف   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌م۳۱۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های تحقیق تلفیقی
کرسول ، جان دبلیو ؛  تهران ثامن الحجج   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۴۵۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی ( رویکردی کاربردی )
فراهانی ، حجت الله ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۴-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۳‬,‭‌ف۳۵۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کند و کاوها و پنداشته ها :مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
رفیع پور، فرامرز ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۰-۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭ر۶۵۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق در علوم اجتماعی
ساروخانی ، باقر ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دیدار   ، ۱۳۷۳-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌س۱۵۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علوم اجتماعی ( نظری و عملی )
کیوی ، ریمون ؛  تهران فرهنگ معاصر توتیا   ، ۱۳۷۰-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۹۹۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آیین پژوهش ( بنیادهای پژوهش در علوم اجتماعی )
نیازی ، محسن ؛  تهران اندیشه نوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌ن۸۶۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی
ستوده ، غلامرضا ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۱۸‬,‭‌س۳۵۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی
غلامرضایی ، محمد ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۷۲‬,‭‌غ۶۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و ماخذشناسی در علوم اجتماعی
فرشادگهر، ناصر ؛  تهران دانشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ف۵۲۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ابزار عمومی تحقیق
فاخر، علی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌ف۱۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر روش تحقیق در حقوق
صبری ، نورمحمد ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌ص۳۹۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی ( از نظر تا عمل )
خورشیدی ، عباس ؛  تهران یسطرون   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌خ۸۳۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد روشهای آماری ، روشهای تحقیق و سنجش و اندازه گیری قابل استفاده دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی ، روانشناسی و مشاوره و راهنمایی
عبادی ، غلامحسین ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ع۲۷۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و ماخذشناسی ( رشته مدیریت )
طاهری ، ابوالقاسم ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭ط۲۸۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9