کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ .ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ .ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍اج‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍م‍الان‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
ک‍م‍الان‌
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌؛ ق‍ان‍ون‌ م‍دار
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ح‍ق‍وق‌
ح‍ق‍وق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۲‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ع‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون و آئین نامه اجرائی رسیدگی به تخلفات اداری
[تهران ] اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۲‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران حقوق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۲‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و تخلفات اداری
میرحسینی ، حسن ؛  تهران حقوقی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۲‬,‭‌م ۹۲۹ ‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به انضمام آیین نامه هیات عالی نظارت ،دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
عباسی ، محمود ؛  تهران حقوقی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۲‬,‭‌ع۲۹۸‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری
کمالان ، مهدی ؛  تهران کمالان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۲‬,‭‌ک۶۷۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جرایم شغلی کارکنان دولت
مهاجری ، علی ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۲‬,‭‌م۸۵۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جرائم علیه اداره ی عمومی و دادگستری براساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
زراعت ، عباس ؛  تهران ؛ کاشان اندیشه های حقوقی ؛ قانون مدار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۶‬,‭ز۲۷‌جر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فساد اداری و مالی در نظام بانکی :با توجه به موقعیت شغلی و کنوانسیون مریدا
جعفری ، علیرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۲۳۲،/۵۵۰‬,‭‌ج۴۶۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک