کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍راف‍ی‍ک‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌ -پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ت‍راف‍ی‍ک‌ -پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ران‍ن‍دگ‍ی‌ -ای‍ران‌ -م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از ح‍وادث‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
ت‍راف‍ی‍ک‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ازدار، ن‍ق‍ی‌
زاه‍دی‌، ع‍اطف‍ه‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ع‍ب‍اس‍ل‍و، ب‍خ‍ت‍ی‍ار
رون‍ق‍ی‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍ی‍زان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ن‍اج‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترافیک در تهران و سایر شهرهای ایران ، هزینه و راه حل
رونقی ، حسنعلی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۳۸۸‬,‭۳۱۰۹۵۵‬,‭ر۸۵۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی
عباسلو، بختیار ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۳۲۲‬,‭‌ع۲۹۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تصادفات وسایل نقلیه موتوری و علل فنی آن
بازدار، نقی ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی ناجا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۰۹۵۵،/۱۲۵‬,‭‌ب۲۱۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی جرائم ناشی از تخلفات رانندگی
زاهدی ، عاطفه ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۰۹۴۴،/۵۵‬,‭ز۲۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران در حوزه ترافیک
اسماعیلی ، علیرضا ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۵۶‬,‭‌ف‍لا۵۳۳‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک