کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍روری‍س‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍ک‍اراگ‍وئ‍ه‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌، ۱۹۷۹-
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -۲۰۰۱ م‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۸ -. - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ت‍روری‍س‍م‌
ت‍روری‍س‍م‌
ت‍روری‍س‍م‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
واق‍ع‍ه‌ی‍ازده‌ س‍پ‍ت‍ام‍ب‍ر۲۰۰۱
ب‍وش‌، ج‍رج‌ واک‍ر،۱۹۴۶ - م‌ W.G.hsuB- ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -اردن‌
ت‍روری‍س‍م‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -اس‍لام‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -اردن‌
دزدی‌ دری‍ای‍ی‌
ت‍روری‍س‍م‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ب‍ور، م‍ح‍م‍دع‍وده‌
ت‍اج‍ی‍ک‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اش‍پ‍ی‍گ‍ل‌( م‍ج‍ل‍ه‌ آل‍م‍ان‍ی‌)
ب‍اق‍ری‌، ح‍س‍ن‌
ق‍ره‌ داغ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌
م‍وس‍وی‌، س‍ال‍م‌ روض‍ان‌
ش‍ه‍اب‌، ه‍ی‍ث‍م‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
چ‍ام‍س‍ک‍ی‌، ن‍وام‌
س‍وی‍دان‌، اح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
دی‍ل‍ی‍پ‍اک‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
ه‍ن‍ل‌، ری‍چ‍ارد ج‌.
ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ت‍اری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ع‍ری‍م‍ی‌، م‍ش‍ه‍ورب‍خ‍ی‍ت‌
ب‍رادی‌، ری‍د
ل‍وران‌، اری‍ک‌
طی‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ح‍اج‍ی‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
دی‍گ‍ر
اطلاع‍ات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍س‍ی‍ج‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ خ‍ادم‌ ال‍رض‍ا(ع‌)
پ‍رت‍و ب‍ی‍ان‌
ع‍ل‍م‍ی‌
س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
ن‍ذی‍ر
ش‍ه‍ر دان‍ش‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<الارهاب = ارهاب >الدولی فی ظل المتغیرات الدولیه
سویدان ، احمدحسین ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲‬,‭‌س۸۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توطئه ۱۱[ یازده ]سپتامبر۲۰۰۱
باقری ، حسن ؛  تهران نذیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۷۳‬,‭۹۲۹‬,‭‌ب۲۴۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تروریسم
دیلیپاک ، عبدالرحمن ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، مرکز چاپ و نشر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۶۲‬,‭د۹۵۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
وحشت آفرینان ( ضد انقلاب در نیکاراگوا" :)حقایقی که به وسیله یک هیات تحقیقی در فاصله سپتامبر ۱۹۸۴ تا ژانویه ۱۹۸۵ کشف شده است "
برادی ، رید ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۷۲‬,‭۸۵۰۵۲‬,‭‌ب۳۹۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر عوامل باکتریایی
ستاری ، مرتضی ؛  تهران سازمان بسیج   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۱۴‬,‭۵۹۹‬,‭‌س۳۴۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تروریسم
هنل ، ریچارد ج . ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۳۸
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۶۲‬,‭‌ه۷۴۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیاست و خشونت
اشپیگل ( مجله آلمانی ) ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۵۴۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جنگ بوش ها :اسرار ناگفته یک جنگ
لوران ، اریک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۹۷۳‬,‭۹۳۱۰۹۲‬,‭‌ب۷۷۷/‌س‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مفهوم تروریسم در کلام رسای رهبری
شیرازی ، علی ؛  قم موسسه فرهنگی خادم الرضا(ع )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۲‬,‭‌ش۹۳۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تروریسم تاریخ ، جامعه شناسی ، گفتمان ، حقوق
طیب ، علیرضا ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۶۲۵‬,‭ط۹۶۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سلطه یا بقا :طرح سلطه ی امریکایی
چامسکی ، نوام ؛  تهران دیگر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۰۵۱۱،/۷۳۰۰۹‬,‭‌چ۱۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پارادکس اسلام و تروریسم ( جستاری تحلیلی پیرامون واقعیت اسلام و تروریسم دینی )
قره داغی ، علی محی الدین ؛  سنندج پرتو بیان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۹‬,‭‌ق۵۹۶‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<الشرعیه = شرعیه >الدولیه لمکافحه الارهاب
عریمی ، مشهوربخیت ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۰ه = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲‬,‭‌ع۵۵۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فعل الارهاب والجریمه الارهابیه :دراسه مقارنه معززه بتطبیقات قضائیه
موسوی ، سالم روضان ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲‬,‭‌م۸۴۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الجرائم = جرائم >الواقعه علی امن الدوله وجرائم الارهاب فی القانون الاردنی والقوانین العربیه
جبور، محمدعوده ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۰ه = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۵۶۹۵،/۱۴۲۰۹‬,‭‌ج۲۹۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جریمه الارهاب وسبل مکافحتها فی التشریعات الجزائیه المقارنه
شهاب ، هیثم ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۱ه = ۲۰۱۰ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲‬,‭‌ش۷۴۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تروریسم :حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
عبداللهی ، محسن ؛  تهران شهر دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲‬,‭‌ع۳۷۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل
تهران انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۸۶۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش ها و مطالعات تروریسم
حاجیانی ، ابراهیم ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۶۲‬,‭‌ح۱۶۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بررسی ساختار و تشکیلات گروه های تروریستی ( مطالعه موردی سازمان القاعده )
تاجیک ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۶۲‬,‭‌ت۱۷۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2