کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍رک‍ی‍ه‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ب‍داد
ت‍رک‍ی‍ه‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -ت‍رک‍ی‍ه‌
ت‍رک‍ی‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ -ام‍پ‍راطوری‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌،۱۹۱۸-۱۲۸۸
 
پدیدآور:
ن‍ق‍دی‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌
ک‍واک‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
دورس‍ون‌، داود
ه‍ام‍ر - پ‍ورگ‍ش‍ت‍ال‌، ی‍وزف‌ ف‍ون‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ح‍زب‌ ای‍ران‌
زری‍ن‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دین و سیاست در دولت عثمانی
دورسون ، داود ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۱۰۱‬,‭د۷۵۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ امپراطوری عثمانی
هامر - پورگشتال ، یوزف فون ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۱۰۱‬,‭‌ه۳۵۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درباره نیروهای سیاسی ترکیه
۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۱۰۱‬,‭د۴۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه
نقدی نژاد، حسن ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۵۶‬,‭‌ن۵۷۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرشتهای دیکتاتوری ( طبایع الاستبداد یا مصارع الاستعباد)
کواکبی ، عبدالرحمن ؛  تهران حزب ایران   ، ۱۳۲۵ق =۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۲۱‬,‭۶‬,‭‌ک۷۵۹‌س‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک