کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ع‍رف‍ه‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ع‍رف‍ه‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
ب‍خ‍ش‌ غ‍ی‍ررس‍م‍ی‌( اق‍ت‍ص‍اد -)ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ن‍وری‌ ی‍وش‍ان‍ل‍وی‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
م‍ج‍ت‍ه‍د، داود
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍رک‍زی‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا و ارز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و آم‍ار و اطلاع‍ات‌
پ‍ی‍ک‌ س‍ب‍ح‍ان‌
م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیاست جنائی تقنینی ایران در قلمرو جرائم قاچاق گمرکی
ارومیه پیک سبحان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۸۲‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌سآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرایم قاچاق کالا و ارز
نوری یوشانلویی ، جعفر ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۵۶‬,‭‌ن۷۵۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی قوانین مربوط به قاچاق کالا در کشورهای ایران ، ترکیه ، هند، چین و ایتالیا
مجتهد، داود ؛  تهران ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت پژوهش و آمار و اطلاعات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌م۲۶۵‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک