کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ع‍ه‍دات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رم‌ و ج‍ن‍ای‍ت‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ت‍ع‍ه‍دات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ج‍رای‍م‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ای‍ج‍اب‌ و ق‍ب‍ول‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
 
پدیدآور:
ب‍اران‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍وس‍ی‌ زاده‌، رض‍ا
ام‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
وف‍ای‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
اح‍س‍ان‍گ‍ر، ن‍ورا
ک‍رم‍ی‌ پ‍ورس‍ی‍ار، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ی‍زان‌
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل عمومی
موسی زاده ، رضا ؛  تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭‌م۸۴۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی
حبیبی ، محمود ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۳۷‬,‭‌ح۲۹۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساده ساز حقوق بین الملل عمومی
موسی زاده ، رضا ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭‌م۸۴۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرم در موافقت نامه های همکاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران
کرمی پورسیار، عباس ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴‬,‭‌ک۴۷۲‌پ‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرایم جهانی :تعهد بین المللی دولت ها
بارانی ، محمد ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۷۷‬,‭‌ب۱۵۵‌پ‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شرایط و شیوه های قبولی ( بررسی تطبیقی )در حقوق ایران ، انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی
احسانگر، نورا ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ف‍لا۲۶۹‌ش‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق معاهدات بین المللی
وفایی ، منصور ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۳۷‬,‭و۶۵۹‌ح‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق بین الملل عمومی ( ۱-۲)
موسی زاده ، رضا ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭‌م۸۴۱‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل از نظریه تا عمل
امیدی ، علی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭‌ف‍لا۷۹۸‌ح‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک