کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍غ‍ذی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رژی‍م‌ غ‍ذائ‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
ن‍وزاد -ت‍غ‍ذی‍ه‌
وی‍ت‍ام‍ی‍ن‍ه‍ا -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
م‍ادر -خ‍دم‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -ب‍ی‍خ‍واب‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -ب‍ه‍داش‍ت‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ن‍وزاد -- ب‍ه‍داش‍ت‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌
ن‍وزاد -م‍راق‍ب‍ت‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
م‍وادغ‍ذای‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ -ب‍ه‍داش‍ت‌
 
پدیدآور:
پ‍ری‍ور، ع‍ل‍ی‌
ف‍اک‍س‌، ب‍رای‍ان‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
ح‍ل‍م‌ س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
ف‍رزان‍ه‌، ای‍رج‌
ام‍ی‍ن‌پ‍ور، آزاده‌
آذی‍ن‌
ش‍اب‍ال‍وف‌
ن‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
پ‍رای‍س‌، آن‌
ه‍ارر، ی‍وه‍ان‍ا
ن‍وری‌، م‍ه‍دی‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ش‍ه‍ن‍از
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
آس‍ی‍م‍وف‌، آی‍زاک‌
ت‍ق‍دم‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ورل‍ی‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ار
ام‍ی‍ن‌ خ‍ض‍رائ‍ی‌، پ‍ش‍وت‍ن‌
م‍ح‍م‍درض‍ا ت‍ق‍دم‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
ات‍رک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
آوای‌ ن‍ور
ت‍لاش‌
دن‍ی‍ای‌ ن‍و
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ع‍دی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
خ‍ی‍ام‌
ف‍اطم‍ی‌، واژه‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ خ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت خانواده ، در زمینه مراقبتها و تغذیه مادر و کودک
نوری ، محمدرضا ؛  مشهد اترک   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۰۴۲۴۴‬,‭‌ن۷۵۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه کودک با شیر مادر
پرایس ، آن ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۳‬,‭‌پ۳۲۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مادر مجموعه دانستنیها درباره ء بهداشت و طرز تغذیه ء شیرخواران
پریور، علی ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭‌پ۴۳۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا، تغذیه جدید در سلامتی و بیماری :خوراک درمانی =esaesid dna htlaeH ni noitirtuN nredoM ypayhtoteiD
رجحان ، محمدصادق ؛  تهران کتابفروشی خیام   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۸۵۴‬,‭ر۳۷۷‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کودک از یک تا سه سالگی
شابالوف ؛  تهران دنیای نو   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭‌ش۱۱۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چگونه جوان بمانید و عمر طولانی نمائید
تقدمی ، محمدرضا ؛  [تهران ] محمدرضا تقدمی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۴۱‬,‭۳۱‬,‭‌ت۶۳۸‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ویتامینها
آسیموف ، آیزاک ؛  تهران فاطمی ، واژه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭۳۹۹‬,‭آ۵۴۷و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت تغذیه خوردنیها و درمان با غذا
اصفهانی ، محمدمهدی ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۲‬,‭‌ف‍لا۵۷۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و رژیم غذایی
نوری ، مهدی ؛  کرج سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭۱۳‬,‭‌ن۷۵۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و تغذیه مادر و کودک ( برای رشته علوم تربیتی )
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ح۷۸۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راز سلامت آدمی در تغذیه صحیح اوست
پریور، علی ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۶۴۱‬,‭۱‬,‭‌پ۴۳۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طب خانوادگی :آنچه درباره خواص میوه ها باید بدانید
آذین ؛  [تهران ] سعدی   ،
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭آ۳۳۴ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مادر و اولین فرزند با ۴۴ تصویر و یک الگو برای بافتن لباس
هارر، یوهانا ؛  امین خضرائی ، پشوتن   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭۶۳‬,‭‌ه۱۸۹ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مادران باید بدانند
فرزانه ، ایرج ؛  تهران موسسه پزشکی ایرانیان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۰۴۳۲‬,‭‌ف۴۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا :سبزیجات -حبوبات -غلات -قارچها
رجحان ، محمدصادق ؛  تهران خیام   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۲۶‬,‭ر۳۷۷‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چگونگی رشد و نمو کودکان در کشورهای در حال توسعه
مورلی ، دیوید ؛  تلاش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲‬,‭‌م۸۳۵‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه مادر و کودک
خاقانی ، شهناز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۲۴‬,‭‌خ۱۷۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
علل بیخوابیهای کودکان
پریور، علی ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۸۴۹‬,‭‌پ۴۳۵‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم تغذیه
امین پور، آزاده ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۶۴۱‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۸۴۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
علوم غذائی از دیدگاه شیمیایی
فاکس ، برایان آنتونی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۶۴۱‬,‭۱‬,‭‌ف۱۷۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8