کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍م‍دن‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اث‍ی‍ر ای‍ران‌
ب‍ازرگ‍ان‌،م‍ه‍دی‌،۱۲۸۶-۱۳۷۳ . س‍ازگ‍اری‌ ای‍ران‍ی‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍م‍دن‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ای‍ران‌ -ت‍م‍دن‌
ای‍ران‌ -دی‍ن‌ - ت‍اری‍خ‌ -م‍اخ‍ذ
ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ -ت‍م‍دن‌ -ت‍اث‍ی‍ر ای‍ران‌
ای‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌
ت‍م‍دن‌ ج‍دی‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍م‍دن‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -س‍اس‍ان‍ی‍ان‌،۶۵۱-۲۲۶ م‌
ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌ -ت‍اث‍ی‍ر غ‍رب‌
اس‍لام‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ل‍وک‍ون‍ی‍ن‌، ولادی‍م‍ی‍ر گ‍ری‍گ‍وروی‍چ‌
ره‍ب‍ان‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
خ‍دای‍ارم‍ح‍ب‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
م‍ح‍م‍ودی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌
زن‍دن‍ی‍ا، اردش‍ی‍ر
ح‍وف‍ی‌، اح‍م‍دم‍ح‍م‍د
ی‍زدان‌ پ‍رس‍ت‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍م‍ی‍د
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ع‍ب‍دال‍رف‍ی‍ع‌
وی‍دن‌ گ‍رن‌، گ‍ئ‍و
اف‍ت‍خ‍ارزاده‌، م‍ح‍م‍ود
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌
م‍ی‍ن‍وی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ح‍ائ‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌
س‍ن‍ای‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ب‍ازرگ‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ش‍اه‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌
ن‍ی‍رن‍وری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ن‍ص‍ر، ت‍ق‍ی‌
ت‍وک‍ل‍ی‌ رودی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ال‍ه‍ام‍ی‌، داود
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ج‍دی‍د
اطلاع‍ات‌
پ‍ی‍ام‌ آزادی‌
خ‍وارزم‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
دار ن‍ه‍ض‍ه‌
ک‍ی‍ه‍ان‌ اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
ج‍ان‍زاده‌
ن‍ش‍ر رس‍ال‍ت‌
ش‍ام‍ل‍و
چ‍اپ‍خ‍ش‌
ک‍وم‍ش‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍ت‍را
ه‍ی‍رم‍ن‍د
م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)
اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
نخستین رویاروئیهای اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب
حائری ، عبدالهادی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۲‬,‭‌ح۲۵۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دورنمایی از فرهنگ ایرانی و اثر جهانی آن
صفا، ذبیح الله ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۷۲‬,‭‌ص۶۳۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و میراث ایران
زندنیا، اردشیر ؛  [ تهران ] جانزاده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭ز۶۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تمدن ایران ساسانی :
لوکونین ، ولادیمیر گریگورویچ ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۳‬,‭‌ل۷۶۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زمینه ی فرهنگ و تمدن ایران
محمودی بختیاری ، علیقلی ؛  [تهران ] مدرسه عالی بازرگانی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵۰۳‬,‭‌م۳۶۳ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سازگاری ایرانی
بازرگان ، مهدی ؛  [تهران ] پیام آزادی   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ایران آیین و فرهنگ
افتخارزاده ، محمود ؛  تهران نشر رسالت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱‬,‭‌ف‍لا۶۲۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نقش ایرانیان در تاریخ تمدن جهان
حقیقت ، عبدالرفیع ؛  تهران کومش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭‌ح۶۸۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیر فرهنگ در ایران
شاه حسینی ، ناصرالدین ؛  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭‌ش۲۴۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب ایران و بنیادهای فرهنگی آن
خدایارمحبی ، منوچهر ؛  اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۷۲‬,‭‌خ۳۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و فرهنگ
مینوی ، مجتبی ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱‬,‭‌م۹۸۹‌ت‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
در رابطه با خدمت متقابل ایران و اسلام
الهامی ، داود ؛  کانون نشر جدید   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۵۵‬,‭‌ف‍لا۷۴۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ابدیت ایران
نصر، تقی ؛  تهران کیهان اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۰-۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱‬,‭‌ن۴۵۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جهان معنوی ایرانی از آغاز تا اسلام
ویدن گرن ، گئو ؛  تهران نشر میترا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۰۰‬,‭۹۵۵‬,‭و۸۷۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نامه ایران :مجموعه مقاله ها، سروده ها و مطالب ایران شناسی
یزدان پرست لاریجانی ، محمدحمید ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۸۴-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۷۲‬,‭‌ی۴۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سهم ارزشمند ایران در فرهنگ جهان
نیرنوری ، عبدالحمید ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۴‬,‭‌ن۸۸۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روحیه ایرانی روحیه شرقی :نقد و بررسی کتاب سازگاری ایرانی مهندس بازرگان
رهبانی ، مرتضی ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۸۲‬,‭‌ب۲۱۳‌س/‌شر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
احیای تمدن ایرانی اسلامی
سنایی ، مهدی ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭‌س۷۵۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامی ایران در فرهنگ جهان
توکلی رودی ، محمدرضا ؛  مشهد شاملو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۴‬,‭‌ت۸۶۳‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تیارات ثقافیه بین العرب و الفرس
حوفی ، احمدمحمد ؛  قاهره دار نهضه   ، ۱۳۸۲ق
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ح۹۲۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2