کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍ل‍وج‍ی‌ خ‍ال‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
زم‍زم‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ م‍ن‍ش‌، س‍وس‍ن‌
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ زال‌، غ‍لام‍رض‍ا
ج‍م‍ش‍ی‍د پ‍ور واج‍اری‌، س‍ی‍روس‌
آرام‍ی‍ده‌، ل‍ی‍لا
ب‍ه‍رام‌ زاد، ج‍اوی‍د
رح‍م‍ان‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
آری‍ن‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ب‍خ‍ش‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
ح‍دادی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍ام‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍ح‍ت‍ی‌، ف‍رش‍اد
ت‍وس‍ل‍ی‌ زاده‌، پ‍روی‍ز
گ‍ودرزی‌ م‍ه‍ر، ف‍ی‍روز
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ی‍رخ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ پ‍ور، ف‍ری‍ب‍رز
ت‍ق‍ی‌ خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍ادی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، رض‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
از تفکرات مجرمانه تا تکوین جرم
محلوجی خالدی ، محمدرضا ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۷۸-۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۶۵ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جرایم مربوط به شکار و صید
جمشید پور واجاری ، سیروس ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۱۳۷ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
طرق پیشگیری از تخلفات کارمندان دولت
حدادیان ، علی ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۸۲-۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۵۵ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
عفو در حقوق جزای ایران و اسلام
رضایی ، عباس ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق ۱۳۸۱-۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۳۸ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بزه شرکت در منازعه از آغاز قانونگذاری کیفری در حقوق کیفری ایران تا به امروز
توسلی زاده ، پرویز ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۱۴۹ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
جرایم علیه امنیت هواپیماها و فرودگاهها
بهرام زاد، جاوید ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۸۰-۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۱۴۷ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تحصیل منفعت از معاملات دولتی تحلیل و بررسی ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )
تقی خانی ، علی ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۵۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مسوولیت کیفری پزشکان ناشی از جرایم و تخلفات پزشکی
صحتی ، فرشاد ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۸۲-۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۴۶ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جرایم تکدی ، ولگردی و کلاشی ( مواد۷۱۲ ،۷۱۳ ، قانون مجازات اسلامی )
آرین پور، محمد رضا ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۱۵۴ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزشهای دینی ، حکمی ، عرفانی ، صور خیال در مخزن الاسرار نظامی گنجوی
آرامیده ، لیلا ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۲۷ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
سیاست جنایی ایران در مورد توزیع کنندگان مواد مخدر
بخشی ، پروانه ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۸۲-۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۷۸ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهر شیراز
رحمانیان ، احمد ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۷۵-۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۴۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
جرایم ارتکابی توسط اتباع بیگانه در ایران
حامدی ، حسین ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۱۶۴ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تخریب ، احراق و اتلاف دفاتر و اسناد
هادی ، ابوالفضل ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۷۶-۷۷
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۱۶۰ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه حقوق کیفری صغار ایران ، لبنان و تونس
عابدینی زال ، غلامرضا ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۱۶۵ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در صدور احکام کیفری
میرخلیلی پور، فریبرز ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۶۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
خطای پزشکی و مسوولیت ناشی از آن در قانون مجازات اسلامی
زمزم ، اسماعیل ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۱-۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۷۰ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
سرقت تعزیری در قوانین موضوعه
گودرزی مهر، فیروز ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۷۶-۷۷
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۱۵۹ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
جرایم و مجازاتهای قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹
یعقوبی منش ، سوسن ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۷۴-۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۴، ۱۰۰ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مرور زمان در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی
کیانی ، رضا ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ۱۳۸۲-۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۵۶ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7