کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ول‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍وج‍ه‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
غ‍لام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ری‍ف‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍م‍س‌ ن‍ات‍ری‌، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌
ت‍ی‍رگ‍ی‍ر ف‍اخ‍ری‌، ن‍ری‍م‍ان‌
ح‍س‍ن‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د
ام‍ی‍دی‌ ن‍ب‍ی‌ ک‍ن‍دی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ش‍ک‍اری‌ ب‍ادی‌، ع‍ب‍اس‌
ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
دل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ق‍اس‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر
ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍اض‍ل‍ی‌، م‍ه‍س‍ا
ف‍ی‍روزی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
ن‍ی‍ک‍وب‍خ‍ت‌، ن‍اص‍ر
ج‍ان‍ی‌ پ‍ور، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
اس‍ت‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تصحیح و شرح مشکلات مثنوی " یوسف و زلیخا "نورالدین عبدالرحمن جامی
نیکوبخت ، ناصر ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۳۷۰، ۲ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش چین و ایران پس از انقلاب آنها
شکاری بادی ، عباس ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۳۷۰، ۱ ،HDE
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر تخصص موضوعی جستجوگران مراکز اطلاع رسانی بر نتایج بازیابی اطلاعات از پایگاههای اطلاعاتی
دلیلی ، حمید ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۲ ،SL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر" آموزش استفاده از کتابخانه "بر میزان بهره گیری نوجوانان از کتابخانه ( زمان جستجو، جامعیت و مانعیت )
فیروزی ، رحمت الله ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۳ ،SL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر آموزش استفاده کننده بر میزان بهره گیری از مراجع در کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس
استیری ، علیرضا ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۳۷۱، ۱ ،SL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تحولات جرم شناختی -حقوقی مفهوم حالت خطرناک
بابایی ، محمد علی ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۷۹ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان در قلمرو جرایم مطبوعاتی ( مطالعه تطبیقی )
شیخ الاسلامی ، عباس ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۶۶ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی ایران
توجهی ، عبدالعلی ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۲۹ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
حمایت کیفری از محیط زیست ( مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و بین الملل )
قاسمی ، ناصر ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۲۸۸ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
موارد جایگزینی مجازات سالب آزادی و روشهای آن در حقوق کیفری در ایران
تیرگیر فاخری ، نریمان ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۱۲۸ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تقلید علایم صنعتی و بازرگانی در حقوق کیفری ایران
حسن زاده ، محمد ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۳۰۷ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
کیفیت اجرای انواع حد اعدام
شمس ناتری ، محمد ابراهیم ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۱۰۵ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
اصول تفسیر قوانین جزایی در حقوق جزای عرفی و حقوق جزای اسلامی
امیدی نبی کندی ، جلیل ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۳۶۰ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی
غلامی ، حسین ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۲۰۳ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام
صادقی ، محمد هادی ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۱۳۷۳، ۸۷ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
رهن ثالث
شریف ، علی ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۶ ،PAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل و حقوق ایران
جانی پور، مجتبی ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۴۲۴ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
جایگاه امام علی بن ابیطالب ( ع )در تفسیر قرآن
فاضلی ، مهسا ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم قرآن و حدیث ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۳۶ ،KHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی خصوصیات رجالی کتاب " اختیار معرفه الرجال "
کنعانی ، حسین ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۱۳۷۲، ۸۵ ،KHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
کاهش ارزش پول از دیدگاه اقتصاد و فقه
توسلی ، محمداسماعیل ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۴ ،CE
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2