کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
 
پدیدآور:
ب‍اق‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
س‍ل‍طان‍ف‍ر، غ‍لام‍رض‍ا
ج‍دی‍دی‌ س‍رای‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
خ‍دائ‍ی‍ان‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌
رس‍ت‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ش‍ک‍اری‌ ش‍ی‍راز، ع‍ل‍ی‌
م‍ع‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ک‍رد، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ری‍واس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍ی‍ک‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍س‍ا
س‍راج‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ان‍ج‍م‌ ش‍ع‍اع‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
خ‍اطری‌، ب‍ره‍ان‌
آزادی‌ طل‍ب‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر
ه‍دای‍ت‌ ک‍لان‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
درودی‌، ع‍ل‍ی‌
خ‍اک‍ب‍از زاده‌، م‍ح‍م‍د
م‍ل‍ک‌ پ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌
ن‍وب‍ه‍ار، رح‍ی‍م‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر جزایی مترتب بر اندیشه مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه
خاطری ، برهان ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۵۲ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
حقوق کیفری حوزه عمومی ، حوزه خصوصی
نوبهار، رحیم ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۳۸۶ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و تحلیل مقررات جزایی قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۶
ملک پور، مرتضی ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۱۳۷۳، ۷۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلستان
جدیدی سرای ، سلیمان ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۳۲ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
نقد و بررسی ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات
خلیلیان بروجنی ، حسن ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۱۳۷۳، ۷۰ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران
خاکباز زاده ، محمد ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۴۲ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
حمایت کیفری از اموال تاریخی -فرهنگی
ریواسی ، محمود ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ۱۳۸۱-۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۳۶ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل و بررسی رکن معنوی قتل عمد موضوع ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی
رست ، علیرضا ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۱۳۹ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
حمایت از جنگلها و مراتع در قوانین کیفری ایران
سراجی کرمانی ، مجید ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ۱۳۷۵-۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۱۵۰ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقررات دسیسه و تقلب در کسب و تجارت در قوانین ایران
درودی ، علی ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ۱۳۷۲-۷۳
شماره راهنما: ۱۳۷۲، ۶۸ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
حمایت کیفری از صغار در قوانین ایران
انجم شعاع ، محمد مهدی ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ۱۳۷۳-۷۴
شماره راهنما: ۱۳۷۳، ۹۲ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی
باقری ، محمود ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۱۳۷۴، ۹۸ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
قتل خطئی محض
خدائیان ، ذبیح الله ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۱۳۷۴، ۹۹ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تحلیلی صلاحیت کیفری دادگاه انقلاب
شکاری شیراز، علی ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۲-۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۴۸ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
آثار گذشت شاکی در جرائم ارتکابی
آزادی طلب ، محمد جعفر ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۱۰۴ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فقهی و حقوقی توبه و تاثیر آن در محکومیت کیفری
معانی ، جعفر ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۱۵۳ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تخریب اموال دولتی
کرد، حمیدرضا ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۱۳۷۳، ۷۶ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تحولات حقوق جزای بین الملل در خصوص کشتار جمعی
هدایت کلان ، یحیی ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۸۳-۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۷۱ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تحلیلی کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات بی رحمانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده
بیک محمدی ، مهسا ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق و علوم اقتصادی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱ ،IAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
تورم کیفری
سلطانفر، غلامرضا ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۴۳ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5