کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۹ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۹
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
دارالاف‍اق‌ ال‍ج‍دی‍ده‌
دن‍ی‍ای‌ ن‍و
[دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌]
گ‍ل‍ش‍ائ‍ی‌
ن‍س‍ی‍م‌ دان‍ش‌
وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ و الارش‍اد ال‍ق‍وم‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الحرب = حرب >و السلم
تولستوی ، لی یف نیکالایویچ ؛  دمشق وزاره الثقافیه و الارشاد القومی   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌ت۸۶۶‌حر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناکارنینا
تولستوی ، لی یف نیکالایویچ ؛  تهران گلشائی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌ت۸۶۶آ‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قدرت جهل
تولستوی ، لی یف نیکالایویچ ؛  [تهران ] سازمان چاپ و نشر کتاب   ، [؟۱۳۴]
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌ت۸۶۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتراف
تولستوی ، لی یف نیکالایویچ ؛  تهران [دانشگاه تهران ]   ، ۱۳۲۸
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌ت۸۶۶‌ف‍لا‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
من القصص العالمی
بیروت دارالافاق الجدیده   ، ۱۴۰۱ه
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۳۱‬,‭‌م۷۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پدر سرگی
تولستوی ، لی یف نیکالایویچ ؛  تهران نسیم دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌ت۸۶۶‌پ‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کودکی و نوجوانی
تولستوی ، لی یف نیکالایویچ ؛  تهران دنیای نو   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌ت۸۶۶‌ک‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک