کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ث‍ب‍ت‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ث‍ب‍ت‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ث‍ب‍ت‌ -ای‍ران‌
ث‍ب‍ت‌ اخ‍ت‍راع‍ات‌ -ای‍ران‌
دف‍ت‍ره‍ای‌ اس‍ن‍اد رس‍م‍ی‌ -ای‍ران‌ -ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ث‍ب‍ت‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ات‍وم‍ب‍ی‍ل‍ه‍ا -ای‍ران‌ -ث‍ب‍ت‌ و ان‍ت‍ق‍ال‌ -اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ای‍ران‌ -دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
رس‍ت‍م‍ی‌ ب‍وک‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ل‍طان‍ی‌ ل‍رگ‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
ف‍دوی‌ ل‍ن‍ج‍وان‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ح‍اج‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
آری‍اف‍ر، ت‍ق‍ی‌
ح‍ج‍ت‍ی‌ اش‍رف‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍اخ‍ت‍ر، اح‍م‍د
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍ه‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا
پ‍ی‍رداده‌، ب‍ی‍ران‍ون‍د، اح‍س‍ان‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
آی‍دا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (واح‍د ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌)
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ان‍ت‍ش‍ار
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
دف‍ت‍ر ام‍ور پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
آری‍ان‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
خ‍ورش‍ی‍د
ق‍ق‍ن‍وس‌
ف‍ردوس‍ی‌
ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ثبت
حجتی اشرفی ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ح۳۵۶‌ح‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ثبت ( اسناد و مدارک )
شهری ، غلامرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ش۸۲۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزیده قوانین و بخشنامه های ثبتی
[تهران ] فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی
تهران گنج دانش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی
تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک
تهران نهاد ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اختراعات ثبت شده در ایران از سال ۱۳۴۲ تا۱۳۵۹
تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۶۰۸‬,‭۷۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای حقوق ثبت ویژه دانشجویان
سلطانی لرگانی ، ابراهیم ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌س۶۵۶‌م‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اختراعات ثبت شده در ایران از سال ۱۳۳۵ تا۱۳۴۲
تهران دفتر امور پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۶۰۸‬,‭۷۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ثبت املاک در ایران
حقیقت ، علی ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ح۶۸۳‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حل مشکلات ثبتی ( املاک )با استناد به بندهایی از مجموعه بخشنامه ها قابل استفاده حقوقدانان ... سازمان ثبت اسناد و املاک
رستمی بوکانی ، علی ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭ر۴۹۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل آزمونهای سردفتری اسناد رسمی :شامل :آخرین نمونه سوالات عمومی و اختصاصی ... با پاسخهای تحلیلی و تشریحی آزمونهای اختصاصی ...
آریافر، تقی ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭آ۴۴۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه بخشنامه های ثبتی تا شهریور۱۳۷۹
پیرداده ، بیرانوند، احسان الله ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌پ۸۹۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای علمی و عملی تنظیم اسناد رسمی و عادی اتومبیل
فدوی لنجوانی ، سلیمان ؛  تهران آیدا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷۲‬,‭‌ف۳۲۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آراء شورای عالی ثبت و شرح آن
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ج۴۷۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهار گزینه ای حقوق ثبت :قابل استفاده برای داوطلبان آزمون سردفتری اسناد رسمی ... دانشجویان رشته حقوق
باختر، احمد ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ب۱۴۱‌م‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
منتخب آراء دیوان عالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت بانضمام نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل ثبتی و نظریات قضایی قضات
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۳۵۳۴‬,‭‌ب۲۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات ثبتی
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌م‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه سند دربرگیرنده ساختار شکلی انواع و اقسام اسناد رسمی و عادی رایج و مرسوم در حقوق ثبت خصوصی ایران
حاجیانی ، علی ؛  تهران آریان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۱۶۰۲۵۹،/۵۵‬,‭‌ح۱۶۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ثبت اسناد و املاک
شهری ، غلامرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی (واحد علامه طباطبایی )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ش۸۲۴‌ح‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4