کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍اح‍ظ، ع‍م‍روب‍ن‌ ب‍ح‍ر، ۱۵۰ - ۲۵۵ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ اس‍لام‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- .ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
ج‍اح‍ظ، ع‍م‍روب‍ن‌ ب‍ح‍ر، ۱۵۰ - ۲۵۵ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
رش‍ی‍د وطواط، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۵۷۳ ق‌
لاذق‍ان‍ی‌، م‍ح‍ی‌ ال‍دی‍ن‌
پ‍لا، ش‍ارل‌
زک‍ی‌، اح‍م‍د ک‍م‍ال‌
ذک‍اوت‍ی‌ ق‍راگ‍زل‍و، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌
دارال‍ف‍ک‍ر
ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ الان‍ت‍ش‍ار ال‍ع‍رب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الجاحظ = جاحظ>، فی البصره و بغداد و سامراء
پلا، شارل ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۶ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۳۴۰۹‬,‭‌ج۱۲۶/‌س‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مطلوب کل طالب
رشید وطواط، محمدبن محمد،- ۵۷۳ ق ؛  [تهران ] بنیاد نهج البلاغه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭ر۵۴۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زندگی و آثار جاحظ
ذکاوتی قراگزلو، علیرضا ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۳۴۰۹‬,‭‌ج۱۲۶/‌سذ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الجاحظ = جاحظ>
زکی ، احمد کمال ؛  قاهره هیئه المصریه العامه للکتاب   ، ۱۹۷۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۳۴۰۹‬,‭‌ج۱۲۶‌سز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آباء الحداثه العربیه :مدخل الی عوالم الجاحظ و الحلاج و التوحیدی
لاذقانی ، محی الدین ؛  بیروت موسسه الانتشار العربی   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۶‬,‭‌ل۱۴۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک