کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ -آم‍ری‍ک‍ای‌ لات‍ی‍ن‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌.
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ف‍ران‍س‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌
دورک‍م‌، داوی‍د ام‍ی‍ل‌
دی‍وئ‍ی‌، ج‍ان‌
ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍وری‍ش‌، آی‍ور
ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌
ش‍ارع‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍ود
ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌
درل‌، ف‍ری‍ت‍س‌
ای‍ل‍ی‍چ‌، ای‍وان‌
ک‍وی‌، ل‍وت‍ان‌
ه‍وش‍ی‍ار، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ک‍ارن‍وی‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
ف‍ری‍ره‌، پ‍ائ‍ول‍و
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌
ت‍ه‍ران‌ روز
چ‍اپ‍خ‍ش‌
دار ال‍ح‍ک‍م‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی آموزش و پرورش ( رشته علوم اجتماعی )
کاشانی ، مجید ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ک۱۸۱‌جآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول آموزش و پرورش
هوشیار، محمدباقر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۲۷
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹‬,‭‌ه۸۴۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی در آموزش
درل ، فریتس ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭ر۴۴۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش شناخت انتقادی
فریره ، پائولو ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹۰۹۸‬,‭‌ف۷۱۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدرسه زدائی از جامعه :جامعه شناسی آموزشی
ایلیچ ، ایوان ؛ 
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۹۸۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
در آمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیت
موریش ، آیور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹‬,‭‌م۸۳۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جامعه و تعلیم و تربیت
شریعتمداری ، علی ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹۳‬,‭‌ش۴۴۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش در خدمت امپریالیسم فرهنگی
کارنوی ، مارتین ؛  تهران انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۲۵‬,‭۳‬,‭‌ک۱۵۴‌ت‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بن بستهای اصلاحات آموزشی :بحثی در اقتصاد و جامعه شناسی آموزش و پرورش
کارنوی ، مارتین ؛  تهران تهران روز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۷۳‬,‭‌ک۱۵۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سکوت
فریره ، پائولو ؛  تهران چاپخش   ،
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹۰۹۸‬,‭‌ف۷۱۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<التربیه =تربیه >و ترقیه المجتمع
دوحه دار الحکمه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹‬,‭‌ت۴۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تربیت و جامعه شناسی
دورکم ، داوید امیل ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۴۳‬,‭د۷۵۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش
کوی ، لوتان ؛  تهران دانشگاه شهیدبهشتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹‬,‭‌ک۸۷۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول اخلاقی در تعلیم و تربیت
دیوئی ، جان ؛  [تهران ] تربیت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹‬,‭د۹۹۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی تربیتی ، تاریخ فرهنگ و تربیت در اروپا
دورکم ، داوید امیل ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۴۴‬,‭د۷۵۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سازه های تربیت و دموکراسی عقلانیت ، مدنیت ، معنویت
کریمی ، عبدالعظیم ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌ک۵۱۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی آموزش و پرورش
شارع پور، محمود ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹‬,‭‌ش۱۵۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی و آموزش و پرورش : دیروز ، امروز، فردا
توسلی ، غلامعباس ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹‬,‭‌ت۸۳۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک