کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ زب‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ زب‍ان‌
گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رس‍اردو، طاه‍ره‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ت‍رادگ‍ی‍ل‌، پ‍ی‍ت‍ر
م‍درس‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
ف‍ارک‍ل‍وف‌، ن‍ورم‍ان‌
پ‍رای‍د .ج‌ .پ‌.
ک‍ال‍وه‌، ل‍وئ‍ی‌ - ژان‌
ی‍ارم‍ح‍م‍دی‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌
گ‍ودرزی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
غ‍ارم‍ادی‌، ج‍ول‍ی‍ی‍ت‌
 
ناشر:
ن‍ق‍ش‌ ج‍ه‍ان‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
آگ‍اه‌
ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ال‍م‍ن‍ظم‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ت‍رج‍م‍ه‌
دارال‍طل‍ی‍ع‍ه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی یادگیری و تدریس زبان
پراید .ج .پ . ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۴۴‬,‭‌پ۳۲۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر جامعه شناسی زبان
مدرسی ، یحیی ؛  موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۴۴‬,‭‌م۴۱۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<اللسانه = لسانه >الاجتماعیه
غارمادی ، جولییت ؛  بیروت دارالطلیعه   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۴۴‬,‭‌غ۱۱‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی اجتماعی درآمدی بر زبان و جامعه
ترادگیل ، پیتر ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۴۴‬,‭‌ت۴۳۲ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گفتمان شناسی رایج و انتقادی
یارمحمدی ، لطف الله ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۴۰۱‬,‭۴۱‬,‭‌ی۱۵‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامعه شناسی انگلیسی - فارسی
میرساردو، طاهره ، گردآورنده ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۳‬,‭‌ف۶۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر زبان شناسی اجتماعی
کالوه ، لوئی - ژان ؛  تهران نقش جهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۴۴‬,‭‌ک۲۵۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گفتارهایی در باره زبان و هویت
گودرزی ، حسین ؛  تهران تمدن ایرانی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌گ۷۳۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل الخطاب :التحلیل النصی فی البحث الاجتماعی
فارکلوف ، نورمان ؛  بیروت المنظمه العربیه للترجمه   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۴۰۱‬,‭۴۱‬,‭‌ف۵۵۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک