کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زب‍ان‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍وردی‍و، پ‍ی‍ر، ۱۹۳۰ - ۲۰۰۲ م‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دی‍ن‍داری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍وت‌، پ‍ام‍لا
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر
م‍ان‍ه‍ای‍م‌، ک‍ارل‌
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، دی‍وی‍د
ن‍ی‍وم‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ لارن‍س‌
س‍ی‍دم‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
پ‍ارک‍ر، ج‍ان‌
ل‍ی‌، آل‍ی‍س‍ون‌
خ‍ان‌ دی‍زی‍ج‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ی‍وی‌، ری‍م‍ون‌
ن‍ی‍وم‍ن‌، لارن‍س‌
ش‍وم‍ی‍ک‍ر، پ‍ام‍لا ج‍ی‌.
ش‍ام‍پ‍ان‍ی‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
ه‍اب‍رم‍اس‌، ی‍ورگ‍ن‌
رف‍ی‍ع‌ پ‍ور، ف‍رام‍رز
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‍ه‍رآئ‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ودون‌، ری‍م‍ون‌
اس‍ک‍اچ‌ پ‍ل‌، ت‍ی‍دا
 
ناشر:
م‍رک‍ز
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
س‍م‍ت‌
اف‍ک‍ار
ت‍رم‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ت‍وت‍ی‍ا
آوای‌ ن‍ور
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍دار
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
ن‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جامعه شناسی
بودون ، ریمون ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۱‬,‭‌ب۷۵۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کند و کاوها و پنداشته ها :مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
رفیع پور، فرامرز ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۰-۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭ر۶۵۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق در علوم اجتماعی
ساروخانی ، باقر ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دیدار   ، ۱۳۷۳-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌س۱۵۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علوم اجتماعی ( نظری و عملی )
کیوی ، ریمون ؛  تهران فرهنگ معاصر توتیا   ، ۱۳۷۰-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ک۹۹۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دگرگونی ساختاری حوزه عمومی کاوشی در باب جامعه بورژوایی
هابرماس ، یورگن ؛  تهران افکار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۱‬,‭‌ه۱۱۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی زنان
ابوت ، پاملا ؛  تهران نی   ، ۱۳۸۰-۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۱‬,‭‌ف‍لا۱۸۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساخت یابی
پارکر، جان ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۱‬,‭‌پ۱۵۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭د۸۹۱‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ایدئولوژی و اتوپیا :مقدمه ای بر جامعه شناسی شناخت
مانهایم ، کارل ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭‌م۱۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کشاکش آرا در جامعه شناسی
سیدمن ، استیون ؛  تهران نی   ، ۱۳۸۶-۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۱‬,‭‌س۹۱۸‌ک‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظریه سازی در علوم اجتماعی
شومیکر، پاملا جی . ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ش۷۳۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های پژوهش اجتماعی :رویکردهای کیفی و کمی
نیومن ، ویلیام لارنس ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۹- ۱۳۹۰ -۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ن۹۹۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و آمار ویژه داوطلبان آزمون دکتری )D.hP( رشته جامعه شناسی شامل شرح درس و پاسخهای تشریحی آزمونهای تخصصی دکتری D.hP سالهای ( ۱۳۸۹-۱۳۸۰ ) دانشگاه آزاد اسلامی
مهرآئین ، محمدرضا ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۷۲‬,‭‌م۸۶۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقیاس های دینداری :مبانی نظری و روش شناسی به انضمام پرسشنامه های دینداری
تهران آوای نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۲۰۲‬,‭‌م۲۱۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اسارت ذهن در چارچوب روش :رویکردی انتقادی به استفاده از روش های تحقیق در جامعه شناسی
خان دیزیجی ، امیرحسین ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۷۲‬,‭‌خ۲۵۳‌ف‍لا‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پیر بوردیو
شامپانی ، پاتریک ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۱‬,‭‌ب۷۶۳،/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش اجتماعی :رویکردهای کمی و کیفی
نیومن ، لارنس ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ن۹۹۶ر‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و متن :گفتمان و روش شناسی پژوهش اجتماعی و مطالعات فرهنگی
لی ، آلیسون ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۴۴۰۷۲‬,‭‌ل۸۳۳‌ف‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی
سیلورمن ، دیوید ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌س۹۶۲ر‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی
اسکاچ پل ، تیدا ؛  تهران مرکز   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۲‬,‭‌ف‍لا۵۲۳‌بآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2