کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍اوی‍دان‌ ع‍ل‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اس‍ت‍ان‌، ن‍ص‍رت‌ ال‍ل‍ه‌ -خ‍اطرات‌ و ی‍ادداش‍ت‍ه‍ا
ق‍رآن‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۱۹ م‌
 
پدیدآور:
ب‍اس‍ت‍ان‌، ن‍ص‍رت‌ ال‍ل‍ه‌
ه‍وگ‍و، وی‍ک‍ت‍ورم‍اری‌
ق‍رآن‌ .ف‍ارس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌
 
ناشر:
ج‍اوی‍دان‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ج‍اوی‍دان‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍اوی‍دان‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
افسانه زندگی یا" خواب پریشان "
باستان ، نصرت الله ؛  تهران جاویدان علمی   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۳۶۲‬,‭‌ب۲۱۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قرآن کریم با ترجمه فارسی و تجوید
قرآن .فارسی -عربی ؛  [تهران ] انتشارات جاویدان علمی   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۴۹۳‬,‭۱۳۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بینوایان
هوگو، ویکتورماری ؛  تهران امیرکبیر جاویدان علمی   ، ۱۳۴۵ -۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭‌ه۸۵۹‌ب‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک