کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍رس‍ل‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
پ‍ورب‍اف‍ران‍ی‌، ح‍س‍ن‌
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ج‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍ود
ع‍ل‍ی‌ ع‍رب‌، ع‍ظی‍م‌
م‍رت‍ض‍وی‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
م‍ی‍زان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
مرتضوی ، سعید ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۰۹۵۵،/۱۴۲‬,‭‌م۴۴۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی تطبیقی جرایم علیه امنیت ( مطالعه تطبیقی جرائم جاسوسی ، تبانی ،محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه )
مجیدی ، محمود ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۴۲۰۹۵۵‬,‭‌م۲۸۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظم عمومی در اعمال حقوقی
مرسلی ، یدالله ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۰۹۵۵،/۱۴۲‬,‭‌م۴۶۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ۳ : جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
زراعت ، عباس ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭ز۲۷‌ح‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی :جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
پوربافرانی ، حسن ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۹۵۵،/۱۴۲‬,‭‌پ۶۱۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی :مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به همراه نکات طلایی و سوالات پرتکرار
علی عرب ، عظیم ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۰۹۵۵،/۱۴۲‬,‭‌ع۸۶۳‌جر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک